a

aktuality

Nová úprava vydržania nehnuteľnosti

S účinnosťou od 1. mája 2021 došlo ku zmenám v súvislosti s vydržaním vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a to za účelom zvýšenia ochrany vlastníkov nehnuteľností a zabezpečenia právnej istoty. Zásadnou zmenou je predovšetkým zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

V zmysle doterajšej právnej úpravy potvrdzoval vydržanie notár formou notárskej zápisnice o osvedčení vyhlásenia o vydržaní a to na základe splnenia zákonom ustanovených podmienok vydržania (§ 134 Občianskeho zákonníka, t.j. okolnosti, vydržacia doba, nepretržitosť oprávnenej držby).

Počnúc 1. májom 2021 sa agenda deklarovania vydržania nehnuteľnosti, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, presunula na súdy. Novelou bol doplnený Civilný mimosporový poriadok o ustanovenia § 359a a nasl. ktoré upravujú „Konanie o potvrdení vydržania“.

Miestne príslušným súdom na predmetné konanie je súd, v obvode ktorého sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť. Konanie sa začína výlučne na návrh navrhovateľa, t.j. osoby, ktorá o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Okrem všeobecných náležitostí má návrh obsahovať:

- opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady, v zmysle Občianskeho zákonníka, pre nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,

- označenie nehnuteľností,

- označenie dňa, keď navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti, resp. právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

Uvedené skutočnosti musí navrhovateľ aj osvedčiť.

Ak navrhovateľ osvedčil, že splnil predpoklady pre vydržanie, vydá súd vyzývacie uznesenie, ktorým vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania a to v súdom určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku.

Vyzývacie uznesenie súd doručí rovnako navrhovateľovi a ďalším účastníkom konania (t.j. osobe, ktorá má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti, resp. vecné bremeno k dotknutej nehnuteľnosti, správcovi lesného pozemku, Slovenskému pozemkovému fondu, príslušnému okresnému úradu, v obvode ktorého je dotknutá nehnuteľnosť a ktorý vyznačí poznámku o vedení konania o potvrdení vydržania.

Vyzývacie uznesenie sa zverejní v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť.

Na podanie námietok je oprávnený:

- osoba, ktorá má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti alebo vecné právo k dotknutej nehnuteľnosti, resp. jej právny nástupca,

- osoba, ktorej vecné bremeno môže byť  vydržaním dotknuté, resp. jej právny nástupca,

- správca lesného pozemku,

- Slovenský pozemkový fond,

- iná osoba.

Ak súd nezamietol návrh na začatie konania o potvrdení vydržania (napr. z dôvodu, že podané námietky neodmietol a boli dôvodné), vydá uznesenie o potvrdení vydržania. Právoplatné uznesenie je záväzné pre každého, avšak to nie je prekážkou, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou, ak osvedčí, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami.

 

Novelizácia zákona o službách zamestnanosti - Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Zákonom č. 63/2020 Z.z. sa s účinnosťou od 27.03.2020 novelizuje aj zákon č. 5/2004 Z.z.

V zmysle novely sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj:

projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad,“

(§ 54 Projekty a programy ods. 1 zákona písm. e) zákona)

Podľa dôvodovej správy by tak prostredníctvom tohto nástroja malo byť možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov.

V zmysle novelizovaného § 70 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. je na príspevky poskytované podľa vyššie uvedených projektov právny nárok, a to po splnení v budúcnosti špecifikovaných podmienok.

Zákonom č. 66/2020 Z.z. sa s účinnosťou od 04.04.2020 novelizuje aj zákon č. 5/2004 Z.z.

V § 70 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak ide o poskytnutie príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e), splnenie podmienok podľa odseku 7 sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, ak nie je preukázaný opak. Ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky podľa odseku 7, žiadateľ je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok.“.

Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 16.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, podľa súčasnej právnej úpravy je poskytnutie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti podmienené preukázaním splnenia určitých povinností žiadateľa ku dňu podania žiadosti o príspevok, ako je napr. splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania najmenej dva roky pred podaním žiadosti o príspevok a pod. (§ 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti).

So zámerom zabezpečiť urýchlené riešenie negatívnych dopadov v súvislosti s ochorením COVID-19 prostredníctvom realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti zákon (novela) ustanovuje, že splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 preukazuje žiadateľ len čestným vyhlásením.

Za účelom zrýchlenia a zjednodušenia poskytnutia pomoci podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti sa novelou ustanovuje výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Podľa doplneného § 72am: „U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,66) sa do 31. decembra 2020 povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.“.

Odklad niektorých povinností

Podľa § 72al - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

„(1) Za nesplnenie povinnosti podľa § 28 písm. b) druhého bodu, § 31 ods. 1 písm. f), § 50b ods. 12 písm. d), § 58 ods. 13 písm. c), § 63 ods. 5, § 64 ods. 9 a § 65 ods. 1 v termíne do 31. marca 2020, ústredie a úrad neuložia sankciu, ak povinná fyzická osoba alebo právnická osoba splní túto povinnosť dodatočne v termíne do 30. júna 2020.

Ide napr. o povinnosť:

Sprostredkovateľa zamestnania za úhradu poskytnúť ústrediu práce, soc. vecí a rodiny  správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

- Agentúry dočasného zamestnávania poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

- Zamestnávateľa preukazovať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na formulári predpísanom ústredím.

 

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - Zákon č. 62/2020 Z.z.

Dňa 27.03.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 62/2020  Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

Lehoty

V zmysle zákona lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,
a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona (t.j. od 27.03.2020) do 30. apríla 2020 neplynú,
b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Uvedené opatrenie bolo schválené s cieľom, aby účastníci súkromnoprávnych vzťahov nemuseli v období šírenia COVID-19 vykonávať úkony potrebné pre uplatňovanie ich práv a nemuseli mať obavy, že o svoje práva prídu v dôsledku premlčania alebo preklúzie. 

Od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú ani lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. V trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.
Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, súd môže určiť, že úprava neplynutia lehôt sa nepoužije a určí novú primeranú lehotu.

Súdne pojednávanie

Účelom zákona je aj minimalizovanie počtu súdnych pojednávaní v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a preto ustanovuje, že súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu, pričom z dôvodu ochrany zdravia môže byť verejnosť z pojednávaní vylúčená. Pri vylúčení verejnosti má však súd povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania a po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia ho sprístupniť komukoľvek a bezodkladne.

Konkurz

Zákon modifikuje všeobecnú právnu úpravu podávania dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu a predlžuje lehotu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu z 30 dní na 60 dní. Uvedené však platí len pre situácie, keď úpadok dlžníka nastane v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Kolektívne orgány právnických osôb

Zákon umožňuje, aby v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, mohli kolektívne orgány právnických osôb (napr. valné zhromaždenie v s.r.o., predstavenstvo v a.s. a iné), používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. V danom prípade sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o korešpondenčnom hlasovaní a účasti akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov (§190a – §190d).

Výkon záložného práva a dražba

S cieľom zamedziť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu koncentráciu väčších skupín osôb na jednom mieste, upravuje zákon ďalšie opatrenia, ktorými sú:

- dočasné obmedzenie výkonu záložného práva a to až do 30.04.2020. Akékoľvek úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 sú neúčinné.

- dočasný zákaz vykonávania dražieb a to až do 30.04.2020, pod sankciou neplatnosti dražby.

- súdny exekútor je v čase do 30.04.2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Znenie zákona č. 62/2020 Z.z.
Dôvodová správa k zákonuč. 62/2020 Z.z.

 

Novela Zákonníka práce - Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Dňa 2.4.2020 bol NR SR prijatý zákon, ktorým sa novelizuje Zákonník práce. Zákon nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia zákona v Zbierke listín.

Zákonník práce sa dopĺňa o jedenástu časť, ktorá upravuje v § 250b „Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“. Ustanovenia obsiahnuté v tejto časti budú mať v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní, prednosť pred všeobecnými ustanoveniami Zákonníka práce.

Nariadenie práce z domu

Zamestnávateľ bude oprávnený, počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia, nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. Podľa doterajšej právnej úpravy bola práca z domu možná iba na základe dohody zamestnanca a zamestnávateľa.

Zároveň novela upravuje aj právo zamestnanca na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Rozvrhnutie pracovného času

Zamestnávateľ povinný rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.

Čerpanie dovolenky

Namiesto všeobecnej právnej úpravy, kedy je zamestnávateľ oprávnený oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky 14 dní vopred, sa v čase krízovej situácie použije ustanovenie § 250b ods. 4 a zamestnávateľ oznamuje zamestnancovi čerpanie dovolenky najmenej 7 dní vopred a v prípade nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúci kalendárny rok (ô113 ods. 2 ZP) sa čas oznámenia skracuje na najmenej 2 dni vopred. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť aj na kratších lehotách.

 

Prekážky v práci na strane zamestnanca a ochrana pred skončením pracovného pomeru

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia, avšak za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy.

Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného.

Podľa § 64 ods. 1  Zákonníka práce nesmie dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, t. j. napr. v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného.  Z uvedeného vyplýva, že zamestnancovi, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z vyššie vymenovaných dôvodov nesmie dať zamestnávateľ výpoveď z pracovného pomeru.

Podľa § 64 ods. 2 ZP ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu musí byť zaradený na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

V súvislosti s výpoveďou sa naďalej použije aj ustanovenie § 64 ods. 3 ZP, ktoré upravuje, kedy sa zákaz výpovede nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi.


Prekážky na strane zamestnávateľa

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa, ktorou je:

- zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo

- zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,

patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy

 

Naďalej však platí ustanovenie § 142 ods. 4 ZP, v zmysle ktorého, ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

 

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - SOCIÁLNE POISTENIE

Ošetrovné

Vzhľadom na prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení si môže rodič (poistenec) dieťaťa uplatniť v Sociálnej poisťovni nárok na výplatu ošetrovného.

V prípade záujmu rodiča o vyplácanie ošetrovného je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni vyplnenú Žiadosť o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom, prípadne zatelefonovať na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania. Žiadosť sa zasiela emailom alebo poštou.

Žiadosť o ošetrovné (koronavírus) pdf
Žiadosť o ošetrovné (koronavírus) word

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne.

Vzhľadom na prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení rozhodnutím ministra školstva na ďalšie obdobie, t.j. na obdobie od 30.03.2020 do odvolania, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť. Uvedené však predpokladá, že ste si o ošetrovné už požiadali predtým.  

Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné (OČR). Je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá.

V súvislosti so žiadosťami o ošetrovné zasielanými živnostníkmi a ostatnými SZČO upozorňujeme, že nárok na dávku im vznikne za splnenia zákonných podmienok, t.j. že sú nemocensky poistení a nemajú dlh na poistnom vyšší ako 5 eur. Pre SZČO to znamená, že ak si chce uplatniť v mesiaci marec 2020 nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí mať poistné za február (vrátane dlžných čiastok z uplynulého obdobia) uhradené najneskôr do 31. 3. 2020.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejnila informáciu, že poistenci, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), musia do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne poslať čestné vyhlásenie.

Poistenec v čestnom vyhlásení oznámi skutočnosti potrebné pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, kedy sa o dieťa staral.

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tuKontakty – pobočky

Zdroj: www.socpoist.sk

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 – SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19, nadobudol dňa 27.03.2020 účinnosť zákon č. 63/2020 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon o sociálnom poistení. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov.

Za týmto účelom boli upravené podmienky nároku na ošetrovné a nemocenské.

Nemocenské

Nárok na nemocenské majú zamestnanec a povinne nemocensky poistená SZČO, ak:

a)    boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo
b)    ak im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
c)     ak im bola nariadená izolácia podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zamestnanec, SZČO a DNPO, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55% DVZ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálne poisťovňa.

Ošetrovné

V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak poistenec

a) osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

b) osobne a celodenne sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak

  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
  • škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) a preto sa nemôže o dieťa starať.

c) sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.

Zákon č. 66/2020 Z.z. účinný od 04.04.2020 sa do zákona o sociálnom poistení dopĺňa ustanovenie § 293ev, v zmysle ktorého má nárok na ošetrovné počas krízovej situácie zapríčinenej COVID-19 aj fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená a ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac,

a) v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,

b) v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podľa osobitného predpisu,133)

c) od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom podľa osobitného predpisu,133) ak je mladšie ako šesť rokov,

d) v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

e) v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na výplatu ošetrovného čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o fyzickú osobu uvedenú vyššie osobne a celodenne staral.

Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

Odvody a trvanie poistenia

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti podľa § 293er ods. 3 a 10 zákona 431/2003 Z.z. (t.j. počas krízovej situácie v súvislosti s COVID-19).

Zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe sa neprerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti podľa § 293er ods. 3 a 10 zákona 431/2003 Z.z.

Znenie zákona č. 63/2002 Z.z.
Znenie zákona č. 66/2020 Z.z.

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - DAŇ Z PRÍJMOV

V zmysle § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má daňovník možnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020. Platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR a fyzické osoby podnikatelia tak môžu urobiť elektronicky a nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne. Lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane je takto možné predĺžiť o tri mesiace, resp. až o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.

Vzhľadom na súčasnú situáciu bolo dňa 18.03.2020 prijaté nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z.z.  v zmysle ktorého v prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií za predpokladu, že daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30. júna 2020.

 

Znenie nariadenia vlády SR č. 48/2020 Z.z.
FAQ Finančná správa – COVID-19 opatrenia - aktualizované k 30.03.2020