a

aktuality

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 – SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19, nadobudol dňa 27.03.2020 účinnosť zákon č. 63/2020 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon o sociálnom poistení. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov.

Za týmto účelom boli upravené podmienky nároku na ošetrovné a nemocenské.

Nemocenské

Nárok na nemocenské majú zamestnanec a povinne nemocensky poistená SZČO, ak:

a)    boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo
b)    ak im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
c)     ak im bola nariadená izolácia podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zamestnanec, SZČO a DNPO, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55% DVZ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálne poisťovňa.

Ošetrovné

V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak poistenec

a) osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

b) osobne a celodenne sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak

 • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
 • škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) a preto sa nemôže o dieťa starať.

c) sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.

Poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na výplatu ošetrovného čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o fyzickú osobu uvedenú vyššie osobne a celodenne staral.

Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

Odvody a trvanie poistenia

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti podľa § 293er ods. 3 a 10 zákona 431/2003 Z.z. (t.j. počas krízovej situácie v súvislosti s COVID-19).

Zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe sa neprerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti podľa § 293er ods. 3 a 10 zákona 431/2003 Z.z.

Znenie zákona č. 63/2002 Z.z.
Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - Zákon č. 62/2020 Z.z.

Dňa 27.03.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 62/2020  Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

Lehoty

V zmysle zákona lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,
a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona (t.j. od 27.03.2020) do 30. apríla 2020 neplynú,
b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Uvedené opatrenie bolo schválené s cieľom, aby účastníci súkromnoprávnych vzťahov nemuseli v období šírenia COVID-19 vykonávať úkony potrebné pre uplatňovanie ich práv a nemuseli mať obavy, že o svoje práva prídu v dôsledku premlčania alebo preklúzie. 

Od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú ani lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. V trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.
Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, súd môže určiť, že úprava neplynutia lehôt sa nepoužije a určí novú primeranú lehotu.

Súdne pojednávanie

Účelom zákona je aj minimalizovanie počtu súdnych pojednávaní v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a preto ustanovuje, že súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu, pričom z dôvodu ochrany zdravia môže byť verejnosť z pojednávaní vylúčená. Pri vylúčení verejnosti má však súd povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania a po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia ho sprístupniť komukoľvek a bezodkladne.

Konkurz

Zákon modifikuje všeobecnú právnu úpravu podávania dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu a predlžuje lehotu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu z 30 dní na 60 dní. Uvedené však platí len pre situácie, keď úpadok dlžníka nastane v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Kolektívne orgány právnických osôb

Zákon umožňuje, aby v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, mohli kolektívne orgány právnických osôb (napr. valné zhromaždenie v s.r.o., predstavenstvo v a.s. a iné), používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. V danom prípade sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o korešpondenčnom hlasovaní a účasti akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov (§190a – §190d).

Výkon záložného práva a dražba

S cieľom zamedziť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu koncentráciu väčších skupín osôb na jednom mieste, upravuje zákon ďalšie opatrenia, ktorými sú:

- dočasné obmedzenie výkonu záložného práva a to až do 30.04.2020. Akékoľvek úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 sú neúčinné.

- dočasný zákaz vykonávania dražieb a to až do 30.04.2020, pod sankciou neplatnosti dražby.

- súdny exekútor je v čase do 30.04.2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Znenie zákona č. 62/2020 Z.z.
Dôvodová správa k zákonuč. 62/2020 Z.z.

 

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - ZMENA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA

S účinnosťou od 26.03.2020 sa zákonom č. 56/2020  Z.z. novelizuje školský zákon (z.č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní).

V zmysle novely je minister školstva oprávnený, v prípade

- ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia,
- ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu (z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia) alebo
- ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení,

rozhodnúť o:

a)    mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,
b)    mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,
c)    iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch,

  1. obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,
  2. klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania a prijímacích skúšok,
  3. vydávania dokladov o získanom vzdelaní,
  4. podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov,

d)    zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo
e)    zrušení vykonania externého testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku.

O takomto rozhodnutí informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle.

 

Na základe predmetnej novely vydal minister školstva dňa 26.03.2020 rozhodnutie, ktorým najmä:

 • prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;
 • prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania, s výnimkou diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií;
 • určuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 a to bez osobnej prítomnosti detí, bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa;
 • určuje, že zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 a to bez osobnej prítomnosti detí;
 • určuje, že prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;
 • záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania;
 • ruší v školskom roku 2019/92020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Znenie zákona č. 56/2020 Z.z.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.03.2020, č. 2020/10610:1-A1030

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - SOCIÁLNE POISTENIE

Ošetrovné

Vzhľadom na prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení si môže rodič (poistenec) dieťaťa uplatniť v Sociálnej poisťovni nárok na výplatu ošetrovného.

V prípade záujmu rodiča o vyplácanie ošetrovného je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni vyplnenú Žiadosť o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom, prípadne zatelefonovať na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania. Žiadosť sa zasiela emailom alebo poštou.

Žiadosť o ošetrovné (koronavírus) pdf
Žiadosť o ošetrovné (koronavírus) word

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne.

Vzhľadom na prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení rozhodnutím ministra školstva na ďalšie obdobie, t.j. na obdobie od 30.03.2020 do odvolania, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť. Uvedené však predpokladá, že ste si o ošetrovné už požiadali predtým.  

Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné (OČR). Je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá.

V súvislosti so žiadosťami o ošetrovné zasielanými živnostníkmi a ostatnými SZČO upozorňujeme, že nárok na dávku im vznikne za splnenia zákonných podmienok, t.j. že sú nemocensky poistení a nemajú dlh na poistnom vyšší ako 5 eur. Pre SZČO to znamená, že ak si chce uplatniť v mesiaci marec 2020 nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí mať poistné za február (vrátane dlžných čiastok z uplynulého obdobia) uhradené najneskôr do 31. 3. 2020.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejnila informáciu, že poistenci, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), musia do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne poslať čestné vyhlásenie.

Poistenec v čestnom vyhlásení oznámi skutočnosti potrebné pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, kedy sa o dieťa staral.

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tuKontakty – pobočky

Zdroj: www.socpoist.sk

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - DAŇ Z PRÍJMOV

V zmysle § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má daňovník možnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020. Platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR a fyzické osoby podnikatelia tak môžu urobiť elektronicky a nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne. Lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane je takto možné predĺžiť o tri mesiace, resp. až o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.

Vzhľadom na súčasnú situáciu bolo dňa 18.03.2020 prijaté nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z.z.  v zmysle ktorého v prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií za predpokladu, že daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30. júna 2020.

 

Znenie nariadenia vlády SR č. 48/2020 Z.z.
FAQ Finančná správa – COVID-19 opatrenia