a

Nové elektronické občianske preukazy - eID

Od 2.decembra 2013 sa vydáva nový typ občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, tzv. elektronická identifikačná karta (eID). Podľa nového zákona č.305/2013 Z. z. o e-Governmente budú tieto občianske preukazy používané pri elektronickej komunikácii s verejnou správou a preukazovanie totožnosti v elektronickom prostredí. Mal by slúžiť na elektronické nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, daňové služby, služby katastra nehnuteľností, aukcie, verejné obstarávanie, eHealth (elektronické zdravotníctvo) a eVoting (elektronické voľby a referendá).  Od súčasných občianskych preukazov (vydaných po 1.7.2008) sa líši tým, že má na zadnej strane elektronický kontaktný čip, na ktorom sú uložené osobné údaje, ako meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a údaje o platnosti dokladu. Okrem toho si môže občan zvoliť, či má eID obsahovať aj iné údaje, napr. na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

Ak máte platný občiansky preukaz, nemusíte si ho vymieňať za nový, kým vám neskončí platnosť. Ale ak chcete využívať eID v úradnom styku, môžete si požiadať o jeho vydanie na ktoromkoľvek pracovisku oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru  (OR PZ) s platným občianskym preukazom ID1, ktorý bol vydaný po 1.7.2008. Ak máte ešte starý OP, musíte podať žiadosť o eID v mieste trvalého pobytu. Zaplatíte poplatok 4,50 Eur. Platnosť eID karty je 10 rokov.

Údaje na čipe budú chránené bezpečnostnými mechanizmami a BOK kódom (bezpečnostný osobný kód), ktorý pozostáva z kombinácie 6 číslic. Požiadať o BOK kód si môžete pri podaní žiadosti o eID, pri jej preberaní alebo kedykoľvek počas používania. Ak svoj kód zabudnete, alebo ho päť krát zadáte nesprávne, čip sa automaticky zablokuje a jeho odblokovanie bude možné len na OR PZ. Ak budete chcieť svoj nový elektronický občiansky preukaz využívať aj ako zaručený elektronický podpis (ZEP), budete potrebovať aj kvalifikovaný certifikát, ktorý vám zadarmo vydajú kedykoľvek počas platnosti dokladu. Pre jeho využívanie bude občan potrebovať ZEP PIN a ZEP PUK, pričom vydanie certifikátu bude mať platnosť 5 rokov. Na vašu eID budú následne nahrané kryptografické kľúče, ktoré budú potrebné pri vytváraní ZEP elektronického dokumentu. Podmienkou na jeho vytvorenie je mať nainštalovaný softvér pre prácu s eID kartou a čítačku čipových kariet kompatibilnú s eID kartou. Ministerstvo vnútra každému občanovi, ktorý prejaví záujem o využívanie ZEP zabezpečí bezplatne jednu čítačku a softvérové vybavenie je možné bezplatne stiahnuť z internetového portálu Ministerstva vnútra SR. Zatiaľ je dostupné pre platformy Windows, Linux a Mac OS X.

V prípade, ak už máte ZEP a chcete robiť naďalej podania do Obchodného registra alebo do Živnostenského registra cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, budete si musieť požiadať o novú eID kartu. Totižto od 1.januára 2014 bude možné využívať elektronické schránky na tomto portáli len s novou eID kartou. Existujúce elektronické schránky budú dostupné len do 31.12.2013. Začiatkom roka 2014 Úrad vlády SR bezplatne zriadi elektronické schránky automaticky  pre všetkých občanov SR, ktorí dovŕšili 18 rokov. Využívanie zaručeného elektronického podpisu napr. pri podaniach na súd alebo v kontakte s daňovými úradmi by malo fungovať naďalej rovnako.

V prípade straty alebo krádeže eID karty je nutné to okamžite nahlásiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo prostredníctvom k tomu určenej elektronickej služby. Nahlásením straty alebo krádeže, je automaticky zrušená možnosť elektronickej identifikácie. V prípade, že je na eID karte uložený kvalifikovaný certifikát ZEP, o jeho zrušenie treba požiadať certifikačnú autoritu, ktorá tento certifikát vydala.