a

Postup pri likvidácii spoločnosti, 2. Časť

Účtovné povinnosti likvidovanej spoločnosti

V minulom článku sme písali o Rozhodnutí o zrušení spoločnosti a povinnostiach a odmene likvidátora. Dnes Vám priblížime aké sú účtovné povinnosti spoločnosti v likvidácii.

Zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“) vyplývajú spoločnosti, ktorá sa zrušuje s likvidáciou, tri účtovné povinnosti, ktorými sú povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie, povinnosť zostaviť likvidačnú účtovnú (otváraciu) súvahu ku dňu vstupu do likvidácie a povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie.

 

I. Účtovné povinnosti pred vstupom do likvidácie

V zmysle zákona o účtovníctve uzatvára účtovná jednotka, účtovné knihy vždy ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie a súčasne zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Podľa § 29 ods. 2 sa k tomu istému dňu zostavuje inventarizácia. Kópia mimoriadnej účtovnej závierky spolu s rozhodnutím o jej schválení sa ukladá do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po schválení mimoriadnej účtovej závierky. Štatutárny orgán, resp. po vymenovaní likvidátor, je povinný uložiť kópiu mimoriadnej účtovnej závierky do zbierky listín. 

II. Účtovné povinnosti spoločnosti ku dňu vstupu do likvidácie

V zmysle § 74 Obchodného zákonníka a § 17 ods. 7 písm. b) ZoÚ zostaví likvidátor ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie účtovnú (otváraciu) súvahu. Ku dňu vstupu do likvidácie je spoločnosť povinná otvoriť účtovné knihy. Likvidátor je ďalej povinný na požiadanie zaslať prehľad o imaní spoločnosti spoločníkovi.  Ak likvidátor zistí, že spoločnosť je predĺžená je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

III. Vypracovanie účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie majetkového zostatku (likvidačného zostatku)

Ak je účtovná jednotka v likvidácii, uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. V zmysle § 75 OBZ má ku dňu skončenia likvidácie likvidátor nasledovné povinnosti:

- uzavrie účtovné knihy a zostaví mimoriadnu likvidačnú účtovnú závierku za obdobie likvidácie;

- vypracuje konečnú správu o priebehu likvidácie, z ktorej vyplýva výsledok likvidácie;

- vypracuje návrh na rozdelenie majetkového zostatku (likvidačný zostatok);

- podá daňové priznanie na daň z príjmov za toto zdaňovacie obdobie.

Dňom nasledujúcim po dni skončenia likvidácie sa budú otvárať účtovné knihy, bude sa účtovať o vysporiadaní daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom zostatku.

 V ďalšej časti nášho článku na pokračovanie o postupe pri likvidácii spoločnosti sa budeme venovať samotným krokom, ktoré sú potrebné urobiť pri likvidácii spoločnosti.