a

Zmenka

Zmenka ako cenný papier a zabezpečovací prostriedok

Zmenka je listina, cenný papier obsahujúci zákonom predpísané náležitosti, z ktorej právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie peňažnej pohľadávky v nej uvedenej, ktorú má voči tomu, kto na túto listinu napísal svoje záväzkové vyhlásenie a podpísal ho.

Ide o cenný papier obsahujúci platobný príkaz (cudzia zmenka) alebo platobný prísľub (vlastná zmenka) zaplatiť zmenkovú sumu.

Ako cenný papier (CP) je zmenka individuálne emitovaný, obchodovateľný a prevoditeľný CP, ktorý plní úverovú, platobnú a zabezpečovaciu funkciu. Je to dlhový (dlžnícky) CP, individuálny CP, jeho emisia nepodlieha schvaľovaciemu procesu štátnych orgánov.

Zmenka je:

- je to abstraktný CP, nemusí byť uvedený dôvod záväzku.

- v prípade zmenky neprichádza do úvahy nepeňažné plnenie

- je to platobný úverový prostriedok, upravený v zákone č. 191/1950 Zb. s názvom Zmenkový a šekový zákon, ktorý je lex specialis teda má prednosť pred všeobecnou úpravou

1. Zmenka ako cenný papier

Zásada zmenkovej prísnosti zabezpečuje právnu istotu zmenkového styku, ide o prísnu zodpovednosť zo zmenkových záväzkov:

- z formálnej stránky musí byť dodržaná bezpodmienečná povinnosť dodržať zákonom predpísanú formu zmenky

Zmenkové námietky:

- ten, kto je žalovaný zo zmenky, nemôže voči majiteľovi zmenky uplatňovať námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných záväzkoch voči vystaviteľovi alebo skorším majiteľom, okrem prípadu, ak by preukázal, že pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. Žalovaný môže uplatniť len tie námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných záväzkoch voči súčasnému majiteľovi = osobné alebo relatívne námietky

Procesná prísnosť zmenky

  1. súd rozhoduje v skrátenom konaní bez nariadenia pojednávania a vypočutia odporcu zmenkovým a platobným rozkazom. Podmienkou vydania rozkazu je, aby veriteľ predložil prvopis zmenky, ktorým je aj rovnopis zmenky. V návrhu musí veriteľ požadovať vydanie platobného rozkazu. Ak sú splnené podmienky, sudca vydá platobný rozkaz, v ktorom odporcu zaviaže, aby do troch dní zaplatil požadovanú sumu a trovy konania prípadne aby do troch dní podal proti platobnému rozkazu námietky s odôvodnením. Zmenkový a platobný rozkaz je potrebné doručiť do vlastných rúk.
  2. podaním námietok sa platobný rozkaz neruší ale odkladá sa jeho právoplatnosť a vykonateľnosť. Sudca nariadi pojednávanie. V rozsudku súd rozhodne, či už vydaný platobný rozkaz ponecháva v platnosti, alebo ho zrušuje a v akom rozsahu ho zrušuje.

Zákonom ustanovené náležitosti zmenky

Vecné náležitosti zmenky:

- označenie „zmenka“ je zahrnuté do vlastného textu listiny, vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina napísaná

- bezpodmienečný platobný príkaz (pri cudzej zmenke), platobný prísľub (pri vlastnej zmenke) zaplatiť určitú sumu. Ak je rozdiel medzi sumou vyjadrenou číselne a slovom platí suma vyjadrená slovom, ak je tam viacero súm platí najmenšia. Doložka o efektívnom platení zaväzuje vykonať platbu v určenej mene. Zmenka vystavená v rôznych menách je neplatná. Zmenková suma musí byť presne určená a nemôže byť závislá od iných hodnôt.

- údaj splatnosti:

  1. zmenka bez uvedenia splatnosti = vistazmenka, splatná na videnie teda pri predložení. Zmenka bez časového údaja sa považuje za zmenku vistazmenku. Zákon ale stanovuje, že zmenka musí byť na zaplatenie predložená do jedného roka od dátumu vystavenia. Pri zmenke splatnej na videnie alebo určitý čas po videní je možné určiť zúročenie zmenkovej sumy, úrokovanie musí byť napísanú v zmenke, inak neplatí
  2. zmenka splatná za určitý čas po videní (predložení) – časová vistazmenka
  3. na určitý čas po dátume vystavenia – datazmenka
  4. na určitý deň splatnosti – denné, fixné zmenky

Zmenka vystavená s iným určením splatnosti alebo s viacerými po sebe nasledujúcimi dňami splatnosti je neplatná. Zmenka bez uvedenia splatnosti sa považuje za zmenku na videnie.

- miesto, kde sa má platiť (miesto vystavenia) alebo iné miesto (domicil – platobné miesto, kde u označeného domiciliát /tretia osoba/ sa má zmenka zaplatiť). Miesto môže byť len jedno. Ak tento údaj chýba platí, že miesto uvedené pri mene zmenečníka (pri cudzej zmenke alebo miesto vystavenia zmenky) je platobným miestom. Zmenka môže byť domicilovaná (splatná) v banke zmenečníka.

- meno toho, komu alebo na rad ktorého sa má platiť (emitent). Zmenka môže byť vystavená na vlastný rad alebo na cudzí rad. Každú zmenku, aj keď nebola vystavená na rad možno previesť indosamentom., okrem prípadu, keď vystaviteľ zmenky uvedie v zmenke slová „nie na rad“ – tútozmenku možno previesť len cesiou

- dátum a miesto vystavenia zmenky. Ak nie je uvedené miesto vystavenia, platí, že bola vystavená v mieste uvedenom pri mene vystaviteľa. Aj antidatovaná zmenka je platná. Dátum a miesto musí existovať. Dátum splatnosti ale nemôže predchádzať dátumu vystavenia.

- podpis vystaviteľa (trasanta), vystaviteľ ručí za prijatie a zaplatenie zmenky. Podpis nie je možné nahradiť mechnickými prostriedkami. Ak z dôvodov vzdelanosti alebo fyzickej indispozície sa niekto nemôže podpísať je možné podpis nahradiť notárskou zápisnicou. Podpis právnickej osoby – presné obchodné meno a podpis toho, kto je oprávnený konať.

- meno zmenečníka (len pri cudzej zmenke), teda toho, kto má platiť.

2. Druhy zmeniek

I. podľa spôsobu vystavenia – základné členenie:

i. vlastná zmenka– sólo zmenka, pri jej realizácii vystupujú dve osoby, vystaviteľ zmenky sa zaväzuje zaplatiť určitú sumu v presne určenom čase určitej osobe. Vystaviteľ zmenky je zároveň dlžníkom (trasátom) a majiteľ zmenky je veriteľom (remitentom). Trasát zodpovedá za zaplatenie zmenky remitentovi. Vystaviteľ sľubuje zaplatiť sumu zmenky remitentovi a na jeho rad.

ii. cudzia zmenka– trata, vystaviteľ zmenky (trasant – hlavný dlžník) určuje inej osobe (trasátovi – vedľajšiemu dlžníkovi) zmenečníkovi, aby zaplatila určitú sumu v presne určený deň (v čase splatnosti záväzku) osobe označenej v rade t.j. veriteľovi (remitentovi – oprávnenému majiteľovi zmenky) takejto listiny. Vystaviteľ prikazuje zmenečníkovi, aby v prospech remitenta a na jeho rad zaplatil sumu zmenky. Zmenečník sa stane zmenkovým dlžníkom až okamihom akcieptácie. Ak dôjde k odmietnutiu zmenky alebo nezaplateniu stáva sa zo zmenky zaviazaný voči remitentovi sám vystaviteľ. Je zákonným „ordre“ papierom, teda jej prvý vlastník (remitent) je oprávnený ju previesť.

Súdne vymáhanie zmenečného dlhu

Dôsledkom nezaplatenia zmenky v čase jej splatnosti je zmenkový postih proti vystaviteľovi a osobám zaviazaným zo zmenky. Súdne vymáhanie je jednoduchšie a razantnejšie lebo:

- súdy konajú v skrátenom konaní o vydanie zmenkového platobného príkazu

- za zmenkový dlh ručí zmenkový dlžník celým svojím majetkom – záruka vymáhateľnosti dlžoby, často býva zmenkový dlh ručený zmenkovým avalom (zmenkovým ručiteľom)

- zmenky majú prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami

Premlčanie:

  1. 3 roky v prípade zmenkovo-právnych nárokov voči akceptantovi, plynie odo dňa splatnosti zmenky.
  2. 1 rok v prípade nárokov voči indosantom a vystaviteľovi, plynie odo dňa splatnosti alebo odo dňa vykonania protestu
  3. 6 mesiacov v prípade nárokov indosantov voči iným indosantom a voči vystaviteľovi, plynie odo dňa vyplatenia zmenky indosantomalebo odo dňa uplatnenia nároku na súde.