a

Novela Exekučného poriadku

V súvislosti s požiadavkou na zvýšenú ochranou spotrebiteľa prijala NRSR zákon č. 106/2014 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1.6.2014 mení Exekučný poriadok.

Novelou sa zavádza výslovné pravidlo, že exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac. Zároveň sa zavádza časové obmedzenie pre možnosť vymáhať príslušenstvo pohľadávky. Ak podá oprávnená osoba návrh na vymoženie peňažnej pohľadávky až po troch rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na príslušenstvo tejto pohľadávky, ktoré bolo priznané exekučným titulom. Pokiaľ však v lehote troch rokov od vykonateľnosti exekučného titulu uzatvoril povinný s oprávneným dohodu o postupnom splnení predmetnej pohľadávky a túto dohodu priloží oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie, vyššie uvedené obmedzenie neplatí.

Novelou sa dopĺňa § 63 EP o ods. 2 a 3, v zmysle ktorých nebude možné v prípade vykonávania exekúcie na peňažnú pohľadávku, ktorá v čase doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2000 EUR (tzv. „drobná exekúcia“), pričom príslušenstvo pohľadávky sa do tejto sumy nezarátava,  vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má oprávnený trvalý alebo prechodný pobyt. V záujme ochrany veriteľa však zákon umožňuje výnimočne vykonať exekúciu predajom takejto nehnuteľnosti aj pri drobných exekúciách a to na základe schválenia súdom, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, ktoré v súhrne prevyšujú 2000 EUR a exekútor preukáže nemožnosť vymôcť peňažnú pohľadávku iným spôsobom. Zákon výslovne ustanovuje, že za vymáhanie pohľadávky na výživnom sa nepovažuje za drobnú exekúciu a preto výkon exekúcie na túto pohľadávku nepodlieha vyššie uvedenému obmedzeniu predajom nehnuteľnosti.

Novela zároveň upravuje ustanovenia o trovách exekúcie pri „drobných exekúciách“ a to tak, že trovy exekúcie nesmú presiahnuť

a)      6-násobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 EUR,

b)      5-násobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 EUR,

c)       2-násobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 EUR a

d)      výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 EUR.

Ak trovy exekúcie predsa presiahnu takto stanovenú výšku, trovy exekúcie v prevyšujúcej časti znášajú oprávnený a povinný každý v jednej polovici.  

Čo sa týka trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní má oprávnený do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nárok na náhradu trov za dva úkony právnej služby v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.. V prípade drobných exekúcií má však nárok len na polovicu týchto trov.

V súvislosti s určením spôsobu výkonu exekúcie dochádza k zakotveniu zásady primeranosti. Exekútor bude povinný určiť spôsob vykonania exekúcie tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnostiaby hodnota zabezpečeného majetku zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti. Pri zjavnom nepomere hodnoty zabezpečeného majetku k vymáhanej povinnosti bude exekútor na žiadosť povinného a za predpokladu preukázania dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti.