a

Novela Obchodného zákonníka a Register diskvalifikácií

Národná rada schválila dňa 23.04.2015 novelu Obchodného zákonníka, v rámci ktorej sa od 1.1.2016 zriaďuje tzv. register diskvalifikácií.  Do tohto registra sa budú zapisovať osoby, ktoré sú na základe právoplatného rozhodnutia súdu diskvalifikované (vylúčené) z vykonávania činnosti člena štatutárneho orgánu, resp. dozorných orgánov obchodných spoločností a družstva, ako aj z pôsobenia ako vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista.

Rozhodnutím, ktoré bude znamenať diskvalifikáciu je rozhodnutie súdu vydané v trestnom konaní ako zákaz činnosti a rozhodnutie súdu vydané v rámci konkurzného konania, ak osoba porušila svoju povinnosť podať včas návrh na vyhláseniu konkurzu. Rozhodnutia súdu budú súčasne obsahovať aj časové vymedzenie diskvalifikácie osoby. Dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu prestáva byť diskvalifikovaná osoba členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, prokuristom, atď. vo všetkých obchodných spoločnostiach alebo družstvách. Rozhodnutie  teda konštitutívne účinky a zápis do registra je len deklaratórny.

Register diskvalifikácií bude pre celú SR viesť Okresný súd Žilina, ktorý bude informácie o vydaných rozhodnutiach o diskvalifikácii postupovať registrovým súdom, v ktorých je vylúčený zástupca zapísaný, na základe čoho registrové súdy vykonajú zosúladenie zápisu v obchodnom registri s účinkami týchto rozhodnutí, t.j. vykonajú výmaz. Registrové súdy budú zároveň pred zápisom člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu preverovať, či osoba, ktorá sa má zapísať, nie je vylúčená  

Z hľadiska právnej istoty tretích osôb uzatvárajúcich právne vzťahy s právnickou osobou, za ktorú koná diskvalifikovaná osoba, má platiť, že ten, kto koná ako vylúčený zástupca, zakladá svojím konaním faktické (osobné) ručenie za záväzky zo všetkých právnych úkonov, ktoré uskutoční ako vylúčený zástupca.

Register nebude verejne prístupný, ale za poplatok (2,50 Eur za každú aj začatú stranu) a na základe žiadosti sa z registra vydá osvedčenie o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je.