a

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Zákon  č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb účinný od 1. júla 2016 upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.

O trestný čin spáchaný právnickou osobou pôjde vtedy, ak trestný čin (vymenovaný v tomto zákone) spácha v jej záujme, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom svojím konaním:

a) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, 
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

O trestný čin spáchaný právnickou osobou pôjde aj vtedy, ak vyššie uvedené osoby nedostatočným dohľadom, či kontrolou, ktoré boli ich povinnosťou, hoci aj z nedbanlivosti umožnili spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení zverených jej právnickou osobou.

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe, ktorej konanie viedlo k spáchaniu trestného činu právnickou osobou a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala spôsobom, ktorý znamená spáchanie trestného činu právnickou osobou.

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.

Trestná zodpovednosť právnickej osoby, ktorá bola zrušená, prechádza na všetkých jej právnych nástupcov; to platí aj pre nevykonané tresty, ak súd nerozhodne inak. Trestná zodpovednosť právnickej osoby na fyzickú osobu neprechádza.

Právnická osoba môže byť stíhaná za spáchanie približne päťdesiatich trestných činov vymenovaných v tomto zákone. Oproti pôvodnému návrhu zákona došlo k pridaniu trestného činu úžery (§235 TZ), poškodzovania spotrebiteľa (§269 TZ) a nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľovi (§ 269a TZ).

Zákon upravuje aj druhy a výkon trestov ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní voči právnickej osobe. Za spáchaný trestný čin môže súd uložiť právnickej osobe tieto tresty:

a) trest zrušenia právnickej osoby,
b) trest prepadnutia majetku, 
c) trest prepadnutia veci,
d) peňažný trest od 1.500 eur do 1.600.000 eur, 
e) trest zákazu činnosti na 1 až 10 rokov, 
f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie na 1 až 10 rokov, 
g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie na 1 až 10 rokov,
h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na 1 až 10 rokov, 
i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Podľa tohto zákona sa postupuje, ak bol trestný čin spáchaný po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.