a

Vysielanie, resp. prenechávanie zamestnancov na výkon práce v Rakúsku

Základné právne predpisy upravujúce vysielanie a prenechanie (leasing) zamestnancov v Rakúsku zahraničným zamestnávateľom z krajín ES

 • Smernica 96/71/ES zo 16.12.1996 o vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb
 • Smernica 2014/67/ES o uplatňovaní smernice 96/71/ES o spolupráci v oblasti správy informačných systémov na vnútornom trhu (IMI – nariadenie)
 • Zákon o pracovníkoch v oblasti stavebníctva, ich dovolenke a odstupnom (BUAG)
 • Zákon o zamestnávaní cudzincov (AuslBG)
 • Zákon o pracovných zmluvách (AVRAG)

Vyslanie zamestnancov

O vyslanie zamestnancov sa jedná vtedy, ak má zamestnávateľ sídlo v inom štáte ako v Rakúsku a jeho zamestnanci sú vyslaní na výkon práce do Rakúska.

Základné znaky vysielania zamestnancov:

 • existencia zmluvy medzi zahraničným zamestnávateľom ako dodávateľom a domácim (rakúskym) subjektom ako objednávateľom;
 • obvyklé miesto výkonu práce sa nachádza mimo Rakúska;
 • základný pracovno-právny vzťah ostáva zachovaný v krajine vyslania; pokyny na výkon práce zadáva zahraničný zamestnávateľ (dodávateľ); nedochádza k zaradeniu zamestnanca do podniku rakúskeho objednávateľa;

Podniky so sídlom v ES môžu neobmedzene poskytovať služby v Rakúsku, bez existencie trvalej prevádzky na území Rakúska, vrátane vykonávania práce v Rakúsku pomocou vlastných zamestnancov. Avšak v zásade musia byť dodržiavané rakúske živnostenské predpisy a pri výkone zákonom regulovanej živnosti v Rakúsku je takýto podnik povinný zverejniť medzinárodný oznam o poskytovaní takýchto služieb Ministerstvu vedy, výskumu a hospodárstva Rakúska.

Oznamovaciu povinnosť má zahraničný zamestnávateľ, ktorý zamestnanca do Rakúska vysiela, pričom zamestnanec je povinný mať u seba požadované písomnosti (formulár A1, kópia oznámenia o vyslaní, mzdové podklady, dochádzka).

Výnimky z oznamovacej povinnosti platia napr. pre účasť na obchodnom rokovaní bez toho aby dochádzalo k výkonu nejakých prác alebo poskytovaniu nejakých služieb, účasť na seminároch, vystúpeniach, súťažiach.


Prenechanie zamestnancov inému zamestnávateľovi – leasing

O leasing zamestnancov sa jedná vtedy, ak zamestnávateľ so sídlom v inom štáte ako je Rakúsko prenecháva svojich zamestnancov inému podnikateľovi v Rakúsku (užívateľskému zamestnávateľovi) na výkon prác.

Základné znaky leasingu:

 • zamestnanec vykonáva prácu pre tretiu osobu a nie pre svojho zamestnávateľa;
 • zamestnanec dostáva príkazy priamo od tretej osoby;
 • zamestnanec je zaradený v rámci výkonu prác do podniku tretej osoby so sídlom v Rakúsku a pod jeho vedenie;
 • existencia zmluvy medzi podnikom so sídlom v zahraničí a podnikom, ktorému je zamestnanec prenechaný so sídlom v Rakúsku (leasingová zmluva);


„Montageprivileg“
výnimka z povinnosti minimálnej mzdy a dovolenkových nárokov vyslaného alebo prenechaného zamestnanca

V špeciálnych prípadoch, ak vyslaní alebo prenechaní zamestnanci dovážajú určité zariadenia do Rakúska, vrátane montáže týchto zariadení, neplatia pre nich ustanovenia o minimálnej mzde, resp. dovolenkové nároky v zmysle rakúskych právnych predpisov.

Základné znaky „Montageprivileg“:

 • súvislosť s dodávkou zariadenia do určitého závodu;
 • uvedenie zariadenia do prevádzky a s tým spojené školenia;
 • opravy týchto zariadení (s výnimkou servisných prác na týchto zariadeniach);
 • a výkon týchto prác nie je možné zabezpečiť rakúskymi zamestnancami.

V zásade ide o práce, ktoré by nemali trvať dlhšie ako 8 kalendárnych dní bez ohľadu na počet zamestnancov a dĺžku ich práce, max. však 3 mesiace.

Pod „Montageprivileg“ nepatria stavebné práce, za ktoré sa v tejto súvislosti považujú práce, ktoré slúžia k vybudovaniu, uvedeniu do prevádzky, udržaniu v prevádzke, prestavbe alebo búracím prácam stavieb, predovšetkým výkopové práce, pozemné práce, výstavba a budovanie stavebných elementov, vyhotovenie vybavenia, prestavba, renovácia, opravy, odstraňovanie, búranie, servis, maliarske a čistiace práce, alebo sanácie a opravy a inštalácie zariadení v elektrárňach.

Oznamovacia povinnosť

Zamestnanci akejkoľvek národnosti, ktorí sú vysielaní na výkon prác do Rakúska a to podnikom so sídlom v niektorom zo štátov ES vrátane Švajčiarska, musia byť najneskôr jeden týždeň pred začatím prác oznámení Centrálnemu koordinačnému miestu (ZKO) na kontrolu ilegálneho zamestnávania. Vo výnimočných situáciách pri neodkladných prácach a pri krátkodobo vykonávaných objednávkach, môže byť oznámenie urobené bezodkladne po začatí prác.

V prípade vyslania zamestnancov sa oznámenie vykonáva na základe elektronického formulára Ministerstva financií ZKO3:

V prípade prenechania zamestnanca na výkon práce inému zamestnávateľovi (leasing) sa používa formulár ZKO4:

Oznámenie sa zasiela aj osobe poverenej zamestnávateľom a zamestnancovi sa vydáva jedno vyhotovenie, resp. dáva sa mu k dispozícii v elektronickej forme.


Práva a povinnosti vyslaných, resp. prenechaných zamestnancov


V súvislosti s vysielaním, resp. prenechaním zamestnancov je potrebné dodržiavať v rámci právneho poriadku inej krajiny minimálnu mzdu, maximálny počet hodín a oddych a odpočinok po práci zamestnanca, minimálny dovolenkový čas, poistenie, ochranu zdravia a bezpečnostné predpisy a rovnoprávne postavenie mužov a žien. Poskytnúť zamestnancovi výhodnejšie podmienky, ako sú zákonom stanovené, nie je zakázané.
Mzda vyslaných, resp. prenechaných zamestnancov počas doby vyslania, resp. prenechania zamestnanca v Rakúsku podlieha rakúskym právnym predpisom. Zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancovi mzdu v zmysle rakúskych právnych predpisov a v súlade s rakúskymi kolektívnymi zmluvami, ktoré upravujú výšku mzdy podľa konkrétneho výkonu práce toho ktorého zamestnanca, t.j. v oblasti práce, kvalifikácie, resp. dĺžky zamestnania. Súčasťou mzdy sú základná mzda, osobitné platby, nadčasy, príplatky, prémie, užívanie služobného vozidla, honoráre, prípadne ďalšie platby v zmysle kolektívnej zmluvy. Diéty a cestovné výdavky nie sú súčasťou mzdy. Minimálnu výšku mzdy, na ktorú ma zamestnanec nárok, upravuje zákon, nariadenie a príslušná kolektívna zmluva. Porušenie tejto povinnosti je spojené s vysokými pokutami pre zamestnávateľa.


Sociálne poistenie


Zamestnanci vyslaní/prenechaní na prácu do Rakúska sú povinní byť poistení podľa právnych predpisov krajiny, z ktorej sú vysielaní, pokiaľ:
- vyslanie alebo prenechanie na prácu trvá predbežne max. 24 mesiacov a
- prenechaní alebo vyslaní zamestnanci nenastupujú ako výmena za iných zamestnancov, ktorým skončila doba vyslania (tzv. reťazové vysielanie);
V opačnom prípade sa použijú rakúske predpisy o sociálnom poistení.

 
Poverená osoba zamestnávateľom ako kontaktná osoba

Zahraničný podnik, ktorý vysiela, resp. prenecháva zamestnancov na práce v Rakúsku je povinný určiť kontaktnú osobu, ktorá bude v Rakúsku zastihnuteľná na otázky a dopyty a uľahčí komunikáciu s úradmi v Rakúsku alebo inak nápomocná. Máme za to, že takáto povinnosť síce nie je v zákone exaktne uvedená a vyplýva len zo smernice ES, avšak z hľadiska jednoduchšej komunikácie, odporúčame takúto osobu ovládajúcu nemecký jazyk určiť. Keďže v rámci rakúskych predpisov sa v dvoch prípadoch s takouto osobou počíta.
Meno takejto poverenej osoby oznamuje zamestnávateľ v rámci oznamovacej povinnosti. Takáto osoba je zároveň oprávnená preberať písomnosti od príslušných inštitúcii a doručenie akejkoľvek písomnosti tejto osobe sa má za doručenie písomnosti zahraničnému podnikateľovi, ktorý vyslal, resp. prenechal zamestnancov na výkon prác v Rakúsku. Ak dôjde k odvolaniu poverenej osoby, resp. k povereniu inej osoby namiesto pôvodnej, je zamestnávateľ, ktorý vysiela, resp. prenecháva zamestnancov na výkon práce v Rakúsku povinný tieto zmeny bezodkladne oznámiť ZKO.


Špecifiká pri vysielaní, resp. prenechávaní zamestnancov na stavebné práce (BUAG)

Pre stavebné práce platia špeciálne ustanovenia rakúskeho zákona o pracovníkoch v oblasti stavebníctva, dovolenke a odstupnom (BUAG).
Oznamovacie povinnosti platia, tak ako sú uvedené vyššie v tomto článku, avšak pokiaľ výkon stavebných prác zamestnancom trvá viac ako jeden kalendárny mesiac, je zamestnávateľ povinný oznámiť Poisťovni pre pracovníkov v stavebníctve, dovolenku a odstupné (BUAK):
- Osobné údaje
- Začiatok výkonu prác
- Koniec výkonu prác
- Kvalifikáciu v rámci povolania
- Hodinovú mzdu v zmysle kolektívnej zmluvy, ktorá platí pre dané odvetvie
Ďalej je povinný zamestnávateľ zasielať mesačné oznámenia BUAKu, a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ dôjde k zmenám (napr. zmena miesta výkonu práce, rozsahu alebo dĺžky pracovného času, ukončenia pracovného pomeru, neskoršieho začiatku práce, alebo nenastúpeniu zamestnanca na výkon prác) je zamestnávateľ povinný takého zmeny rovnako oznámiť Centrálnemu koordinačnému miestu na kontrolu ilegálneho zamestnávania (ZKO).

Dovolenka zamestnancov vyslaných, resp. prenechaných na práce v Rakúsku podlieha taktiež úprave rakúskymi právnymi predpismi, ktoré v súvislosti s vysielaním, resp. prenechaním zamestnancov zaväzujú zahraničných zamestnávateľov poskytnúť svojím zamestnancom najmenej takú dovolenku, aká im prislúcha v zmysle rakúskych právnych predpisov.
Pre práce v stavebníctve platia taktiež špeciálne pravidlá:
- Zamestnanci majú pomerný nárok na dovolenku prvým dňom zamestnania
- Dovolenkový nárok rastie proporcionálne k dĺžke zamestnania v Rakúsku a výška dovolenky závisí od počtu tzv. „kandidačných“ týždňov, ktoré zamestnanci nazbierali. Kandidačný týždeň zodpovedá kalendárnemu týždňu, ktorý má 5 pracovných dní. Len tým pracovníkom, za ktorých boli zaplatené BUAKu zamestnávateľom dovolenkové odvody, vzniká voči BUAKu nárok na vyplatenie dovolenkových odmien.
- Na kalendárny rok (52 kandidačných týždňov) je maximálny dovolenkový nárok 25 pracovných dní.
- Od 1150 odpracovaných týždňov je dovolenkový nárok maximálne 30 pracovných dní (v tomto prípade sa započítavajú aj práce vykonávané v zahraničí, pokiaľ zamestnanec pracuje aj na iných miestach ako v Rakúsku).

Špecifickou povinnosťou pre zamestnávateľov, ktorí vysielajú, resp. prenechávajú zamestnancov na práce v stavebníctve v Rakúsku je pravidelné mesačné oznamovanie o zamestnancoch.

Vyslaní, resp. prenechaní zamestnanci sú povinní mať k dispozícii vyhotovenie oznámenia o vyslaní, resp. prenechaní zamestnanca, ďalej prihlásenie zamestnanca na sociálne poistenie v domovskej krajine (formulár A1 alebo E101), pokiaľ pre nich neplatí povinnosť poistenia v Rakúsku. Pokiaľ podlieha zamestnanie vyslaného, resp. prenechaného zamestnanca v domovskej krajine úradnému povoleniu, je potrebné mať k dispozícii aj toto povolenie alebo jeho odpis. Vyslaní, resp. prenechaní zamestnanci sú ďalej povinní mať k dispozícii všetky mzdové podklady, z ktorých je možné zistiť výšku odplaty zmysle platných rakúskych predpisov a to v nemeckom jazyku a za celú dobu vyslania na prácu do Rakúska (pracovná zmluva, výplatná páska, výpisy z bankových účtov o úhrade mzdy, dochádzka a podklady o mzdovom zaradení). 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk