a

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - ZMENA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA

S účinnosťou od 26.03.2020 sa zákonom č. 56/2020  Z.z. novelizuje školský zákon (z.č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní).

V zmysle novely je minister školstva oprávnený, v prípade

- ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia,
- ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu (z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia) alebo
- ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení,

rozhodnúť o:

a)    mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,
b)    mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,
c)    iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch,

  1. obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,
  2. klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania a prijímacích skúšok,
  3. vydávania dokladov o získanom vzdelaní,
  4. podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov,

d)    zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo
e)    zrušení vykonania externého testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku.

O takomto rozhodnutí informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle.

 

Na základe predmetnej novely vydal minister školstva dňa 26.03.2020 rozhodnutie, ktorým najmä:

 • prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;
 • prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania, s výnimkou diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií;
 • určuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 a to bez osobnej prítomnosti detí, bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa;
 • určuje, že zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 a to bez osobnej prítomnosti detí;
 • určuje, že prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;
 • záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania;
 • ruší v školskom roku 2019/92020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Znenie zákona č. 56/2020 Z.z.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.03.2020, č. 2020/10610:1-A1030