a

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - Zákon č. 62/2020 Z.z.

Dňa 27.03.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 62/2020  Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

Lehoty

V zmysle zákona lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,
a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona (t.j. od 27.03.2020) do 30. apríla 2020 neplynú,
b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Uvedené opatrenie bolo schválené s cieľom, aby účastníci súkromnoprávnych vzťahov nemuseli v období šírenia COVID-19 vykonávať úkony potrebné pre uplatňovanie ich práv a nemuseli mať obavy, že o svoje práva prídu v dôsledku premlčania alebo preklúzie. 

Od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú ani lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. V trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.
Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, súd môže určiť, že úprava neplynutia lehôt sa nepoužije a určí novú primeranú lehotu.

Súdne pojednávanie

Účelom zákona je aj minimalizovanie počtu súdnych pojednávaní v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a preto ustanovuje, že súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu, pričom z dôvodu ochrany zdravia môže byť verejnosť z pojednávaní vylúčená. Pri vylúčení verejnosti má však súd povinnosť vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania a po skončení pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia ho sprístupniť komukoľvek a bezodkladne.

Konkurz

Zákon modifikuje všeobecnú právnu úpravu podávania dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu a predlžuje lehotu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu z 30 dní na 60 dní. Uvedené však platí len pre situácie, keď úpadok dlžníka nastane v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Kolektívne orgány právnických osôb

Zákon umožňuje, aby v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, mohli kolektívne orgány právnických osôb (napr. valné zhromaždenie v s.r.o., predstavenstvo v a.s. a iné), používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. V danom prípade sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o korešpondenčnom hlasovaní a účasti akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov (§190a – §190d).

Výkon záložného práva a dražba

S cieľom zamedziť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu koncentráciu väčších skupín osôb na jednom mieste, upravuje zákon ďalšie opatrenia, ktorými sú:

- dočasné obmedzenie výkonu záložného práva a to až do 30.04.2020. Akékoľvek úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 sú neúčinné.

- dočasný zákaz vykonávania dražieb a to až do 30.04.2020, pod sankciou neplatnosti dražby.

- súdny exekútor je v čase do 30.04.2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Znenie zákona č. 62/2020 Z.z.
Dôvodová správa k zákonuč. 62/2020 Z.z.