a

aktuality

Evidovanie ceny nehnuteľností v katastri

Zákonom č. 212/2018 Z.z. sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 novelizuje katastrálny zákon. Jednou z noviniek je evidovanie údajov o kúpnej cene všetkých nehnuteľností v katastri nehnuteľností. Doteraz sa v katastri nehnuteľností evidovali iba ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Nová právna úprava platí však iba do budúcnosti, čo znamená, že spätne sa cena všetkých nehnuteľností zisťovať ani zapisovať nebude.

Informácie o cenách nehnuteľností nebudú voľne prístupné, ale prístup k nim bude obmedzený na na vybraný okruh osôb. Okrem vlastníka to budú štátne orgány, NBS, súdy, prokuratúra, Policajný zbor, notár, súdny exekútor, daňový úrad, insolvenčný správca, znalec oceňujúci nehnuteľnosti a oprávnená osoba, vyhotovujúca cenové mapy.

Naďalej ostáva obmedzený aj prístup do zbierky listín katastra nehnuteľností, avšak okrem vlastníkov a ich právnych predchodcov bude prístup povolený napríklad aj právnym nástupcom vlastníka, konkurzným správcom, súdom, notárom a iným orgánom verejnej moci v rámci výkonu ich činnosti. Týmto osobám bude zároveň možné poskytnúť súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať všetky nehnuteľnosti, vlastnené alebo spravované jednou osobou a to aj za celé územie SR. 

Zmeny v Obchodnom zákonníku od 1.9.2018

Od 01.09.2018 vstúpia do účinnosti zmeny, ktoré sa týkajú výmazu spoločnosti z obchodného registra, založenia spoločnosti s ručením obmedzeným a prevodu obchodného podielu v tejto spoločnosti.

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy je pri výmaze spoločnosti z obchodného registra na návrh spoločnosti povinnou prílohou súhlas správcu dane a to v prípade, ak sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie.

V zmysle novelizovaného znenia § 68 ods. 11 OBZ ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť a nejde o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom, je spoločnosť povinná doložiť súhlas príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, a súhlas Sociálnej poisťovne. Súhlas príslušného správcu dane je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať. Súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje, ak spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy nemôže spoločnosť s ručením obmedzeným založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle.

V zmysle novelizovaného znenia § 105b OBZ spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.

Toto ustanovenie sa však nepoužije, ak je zakladateľom zahraničná osoba.

Do § 115 OBZ upravujúceho prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa vkladá nová odsek 3, v zmysle ktorého spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra pri prevode obchodného podielu je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy má spoločnosť túto povinnosť len, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu.

Avšak od 01.09.2018 bude mať v zmysle § 115 ods. 7 OBZ spoločnosť túto povinnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a súčasne ak spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu.

Súhlas správcu dane sa dokladá o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa.

Novela zákona o nadáciách, účinná od 1.11.2018

Register nadácií sa mení na informačný systém verejnej správy, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené náležitosti týkajúce sa nadácií, pričom sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.

V § 6 ods. 3 sa rozširuje zoznam listiny, ktoré musia byť k návrhu na zápis nadácie do registra nadácií pripojené o písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi uvedenými v § 11 ods. 2 zákona.
„K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom, písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť a písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 2; pravosť podpisu správcu nadácie na písomnom vyhlásení musí byť úradne osvedčená a výpis z registra trestov správcu nadácie nesmie byť starší ako tri mesiace.“

Podľa § 11 ods. 1 zákona do verejnej časti registra nadácií sa zapisuje:
a) názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
b) verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje,
c) meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a trvalý pobyt (sídlo) zakladateľa,
d) hodnota a predmet nadačného imania s uvedením
1. sumy peňažných prostriedkov,
2. nehnuteľností a ich trhovej ceny určenej znaleckým posudkom,
3. hnuteľných vecí a ich ceny určenej znaleckým posudkom,
4. cenných papierov a ich trhovej ceny,
5. iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom,
e) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu správcu nadácie.

Podľa § 11 ods. 2 zákona do neverejnej časti registra nadácií sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (§ 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z.)
Rozsah údajov o konečnom užívateľovi výhod, zapisovaných do neverejnej časti registra nadácií, je ustanovený vo väzbe na zákon č. 297/2008 Z. z.; ide o  identifikačné údaje osoby konečného užívateľa výhod, resp. údaje definujúce túto osobu ako fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje nadáciu alebo ako fyzickú osobu, v prospech ktorej nadácia vykonáva svoju činnosť, čiže údaje na základe ktorých má táto fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod v nadácii.

Uvedený zápis však nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

V zmysle prechodného ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 je nadácia, ktorá vznikla do 31. októbra 2018, je povinná do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom od 1. novembra 2018.

Ochrana osobných údajov od 25.05.2018 a pokuty

Dňa 25.05.2018 vstúpili do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známe ako Nariadenie GDPR, ako aj zákon NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "zákon").

Z uvedených predpisov vyplývajú viaceré povinnosti, za nesplnenie, ktorých môže Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Úrad“) uložiť pokuty.

Podľa § 104 ods. 1 zákona Úrad môže uložiť pokutu do 10 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia,

a) prevádzkovateľovi, vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnym inštitúciám, za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 15, § 18, § 31 až 35, § 37, § 39 až 45, § 79 a § 109 zákona alebo podľa čl. 8, čl. 11, čl. 25 až 39, čl. 42 a čl. 43 nariadenia GDPR,

b) príslušnému orgánu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 67 až 72 zákona,

c) sprostredkovateľovi vrátane orgánu verejnej moci a verejnoprávnej inštitúcii v postavení sprostredkovateľa, za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 34 až 37, § 39, § 40 ods. 3, § 44, § 45, § 69 ods. 3, § 71, § 79 a § 109 zákona alebo podľa čl. 27 až 33, čl. 37 až 39, čl. 42 a čl. 43 nariadenia GDPR,

d) certifikačnému subjektu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 88 a 89 zákona alebo podľa čl. 42 a 43 nariadenia GDPR,

e) monitorujúcemu subjektu za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností podľa § 87 ods. 5 a 19 zákona alebo podľa čl. 41 ods. 4 nariadenia GDPR.

 

Podľa § 104 ods. 2 zákona Úrad môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia, tomu, kto

a) nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov vrátane podmienok súhlasu podľa § 6 až 14, § 16 a § 52 až 58 zákona alebo podľa čl. 5 až 7 a čl. 9 nariadenia GDPR,

b) nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej osoby podľa § 19 až 29 a § 59 až 66 zákona alebo podľa čl. 12 až 22 nariadenia GDPR,

c) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností pri prenose osobných údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii podľa § 49 až 51 a § 73 až 77 zákona alebo podľa čl. 44 až 49 nariadenia GDPR,

d) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností zákonného spracúvania osobných údajov podľa § 78 zákona,

e) nesplnil príkaz alebo nedodržal dočasné alebo trvalé obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo pozastavenie prenosu osobných údajov nariadeného úradom podľa § 81 ods. 3 zákona alebo podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia GDPR alebo v rozpore s čl. 58 ods. 1 nariadenia GDPR neposkytol prístup.

 

Tomu, kto nesplnil úradom uložené opatrenie podľa § 102 ods. 1 písm. a) zákona alebo čl. 58 ods. 2 nariadenia GDPR, môže úrad uložiť pokutu do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

 

Pokutu podľa § 104 zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

Podľa § 105 ods. 1 zákona Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, za neposkytnutie požadovanej súčinnosti úradu pri výkone dozoru podľa § 109 zákona alebo nariadenia GDPR.

 

Podľa § 105 ods. 2 zákona Úrad môže uložiť poriadkovú pokutu prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, prípadne zástupcovi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

a) do 2 000 eur, ak nezabezpečí primerané podmienky na výkon kontroly podľa § 94 písm. a) zákona,

b) do 10 000 eur, ak marí výkon kontroly podľa § 94 písm. b) až h) zákona.

 

Poriadkovú pokutu podľa § 105 možno uložiť do 6 mesiacov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

Úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu. Pri rozhodovaní o uložení pokuty a určení jej výšky úrad zohľadní najmä

a) povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu, rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov, ako aj počet dotknutých osôb, na ktoré malo vplyv, a rozsah škody, ak vznikla,

b) prípadné zavinenie porušenia ochrany osobných údajov

c) opatrenia, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prijal na zmiernenie škody, ktorú dotknuté osoby utrpeli,

d) mieru zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa so zreteľom na technické a organizačné opatrenia, ktoré prijal podľa § 32, § 39 a § 42 zákona,

e) predchádzajúce porušenia ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,

f) mieru spolupráce s úradom pri náprave porušenia ochrany osobných údajov a zmiernení možných nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov,

g) kategóriu osobných údajov, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,

h) spôsob, akým sa úrad o porušení ochrany osobných údajov dozvedel, a najmä to, či prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušenie ochrany osobných údajov oznámili, a ak áno, v akom rozsahu,

i) splnenie opatrení prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ak boli skoršie v konaní o ochrane osobných údajov uložené také opatrenia podľa § 102 ods. 1 zákona,

j) dodržiavanie schválených kódexov správania podľa § 85 zákona alebo vydaných certifikátov podľa § 86 zákona,

k) priťažujúce okolnosti alebo poľahčujúce okolnosti, najmä finančné výhody alebo straty, ktorým sa zabránilo, priamo alebo nepriamo v súvislosti s porušením ochrany osobných údajov.

Novela zákona o nadáciách, účinná od 1.5.2018

Upravuje sa § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, ktorý ustanovuje povinnosť nadácie mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak

a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo

b) všetky príjmy nadácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.

 

Toto ustanovenie sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31. decembru 2018.

 

Upravuje sa § 35 zákona o nadáciách, kde dochádza ku zmene termínu pre vypracovanie výročnej správy nadácie a termínu jej uloženia do registra účtovných závierok. Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v lehote určenej správnou radou alebo nadačnou listinou najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Výročná správa sa má následne uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 5. 2018

Zvýšenie príplatkov za prácu v noci, vo sviatky a cez víkendy

Zvyšovanie príplatkov (okrem príplatku za sviatok) sa uskutoční v dvoch fázach, t.j. od 01.05.2018 a následne od 01.05.2019. Pri nočnej práci sa príplatky rôznia v závislosti od toho, či ide o rizikovú prácu alebo nie.

Príplatky za prácu sú určené v percentách a odvíjajú sa od minimálnej hodinovej mzdy. V zátvorke je uvedené o koľko Eur sa zvýši hodinová mzda s príplatkom. Uvedená suma je však minimálna suma príplatku, ktorá je daná pre každého zamestnanca bez ohľadu na náročnosť práce (okrem nočnej práce, pri ktorej sa rozlišujú rizikové a nerizikové povolania). Zamestnávatelia môžu zamestnancom poskytnúť aj väčšie príplatky.


Príplatok za nočnú prácu

 

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

Stav od 01.05.2019

Nerizikové povolanie

20 % (0,55 Eur za hodinu)

30 % (0,82 Eur za hodinu)

40 % (1,1 Eur za hodinu)

Rizikové povolanie

20 % (0,55 Eur za hodinu)

35 % (0,96 Eur za hodinu)

50 % (1,37 Eur za hodinu)


Príplatok za prácu počas sviatkov

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

50 % (1,38 Eur za hodinu)

100 % (2,76 Eur za hodinu)


Príplatok za prácu v sobotu

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

Stav od 01.05.2019

0 %

25 % (0,69 Eur za hodinu)

50 % (1,38 Eur za hodinu)


Príplatok za prácu v nedeľu

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

Stav od 01.05.2019

0 %

50 % (1,38 Eur za hodinu)

100 % (2,76 Eur za hodinu)


Výnimka zo zvyšovania príplatkov

Zákon však zároveň zamestnávateľom umožňuje uplatniť si výnimku z vyššie uvedených minimálnych príplatkov. Zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu alebo v nedeľu budú môcť zamestnávatelia upraviť v kolektívnej zmluve alebo priamo v rámci pracovnej zmluvy so zamestnancom. V pracovnej zmluve je to však možné iba ak vo firme nie sú zriadené odbory a zamestnávateľ k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Príplatky zavedené takýmto spôsobom môžu byť potom nižšie, ako bez uplatnenia tejto výnimky. Túto výnimku môžu využiť iba zamestnávatelia, u ktorých uvedený druh práce, teda napr. nočná práca alebo práca v nedeľu, je prevažným druhom práce pri danom zamestnávateľovi. Zároveň túto výnimku však nemožno použiť pri práci vo sviatky.

Pri práci v noci sa pri využití uvedenej výnimky príplatok od 01.05.2018 zvýši najmenej na 25% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej na 35% minimálnej mzdy. Pri nočnej práci si zamestnávateľ nemôže túto výnimku uplatniť pri rizikových prácach.

Pri práci v sobotu sa tak zvýši príplatok od 01.05.2018 najmenej na 20% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej na 45% minimálnej mzdy.

Za prácu v nedeľu sa pri uplatnení tejto výnimky môžu poskytnúť príplatky od 01.05.2018 najmenej vo výške 40% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej vo výške 90% minimálnej mzdy.

Domáckemu zamestnancovi, resp. zamestnancovi vykonávajúcemu teleprácu podľa § 52 Zákonníka práce nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú aj mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, za prácu v  nedeľu a za nočnú prácu, ako aj mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124 ZP). „Dohodárom“ patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

 

13. a 14. plat

Vyplácanie 13. a 14. platov, čiže peňažných plnení pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov, nie je povinnosťou zamestnávateľa, ale je ponechané na báze dobrovoľnosti.

Takto vyplatené odmeny budú oslobodené od daňovej a odvodovej povinnosti. Na uplatnenie úľav však musí byť splnených viacero podmienok. Prvou je, aby tieto platy boli minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Ďalšou podmienkou je, že úľavy možno uplatniť maximálne do výšky 500 Eur.

13. plat oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti môže zamestnávateľ vyplácať v kalendárnom mesiaci jún zamestnancom, ktorých zamestnáva aspoň dva roky nepretržite. Okrem 13. platov môžu zamestnávatelia vyplácať aj 14. platy v kalendárnom mesiaci december tým zamestnancom, ktorých zamestnávajú nepretržite aspoň 4 roky. Podmienkou pre vyplatenie 14. platu je vyplatenie 13. platu.

Ak teda zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmeny (14. plat) v kalendárnom mesiaci december bez toho, aby tomu istému zamestnancovi vyplatil aj 13. plat v júni, tento plat bude podliehať daňovej a odvodovej povinnosti ako doteraz.


Povinnosť zverejnenia ponúkanej mzdy v pracovných inzerátoch

Novela Zákonníka práce zavádza povinnosť zverejniť ponúkanú mzdu v pracovných inzerátoch. Ak následne dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi minimálne mzdu, ktorú uviedol v pracovnej ponuke. Nemôže mu poskytnúť nižšiu.

 

Potvrdenie pre „dohodárov“

Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

Vysielanie, resp. prenechávanie zamestnancov na výkon práce v Rakúsku

Základné právne predpisy upravujúce vysielanie a prenechanie (leasing) zamestnancov v Rakúsku zahraničným zamestnávateľom z krajín ES

 • Smernica 96/71/ES zo 16.12.1996 o vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb
 • Smernica 2014/67/ES o uplatňovaní smernice 96/71/ES o spolupráci v oblasti správy informačných systémov na vnútornom trhu (IMI – nariadenie)
 • Zákon o pracovníkoch v oblasti stavebníctva, ich dovolenke a odstupnom (BUAG)
 • Zákon o zamestnávaní cudzincov (AuslBG)
 • Zákon o pracovných zmluvách (AVRAG)

Vyslanie zamestnancov

O vyslanie zamestnancov sa jedná vtedy, ak má zamestnávateľ sídlo v inom štáte ako v Rakúsku a jeho zamestnanci sú vyslaní na výkon práce do Rakúska.

Základné znaky vysielania zamestnancov:

 • existencia zmluvy medzi zahraničným zamestnávateľom ako dodávateľom a domácim (rakúskym) subjektom ako objednávateľom;
 • obvyklé miesto výkonu práce sa nachádza mimo Rakúska;
 • základný pracovno-právny vzťah ostáva zachovaný v krajine vyslania; pokyny na výkon práce zadáva zahraničný zamestnávateľ (dodávateľ); nedochádza k zaradeniu zamestnanca do podniku rakúskeho objednávateľa;

Podniky so sídlom v ES môžu neobmedzene poskytovať služby v Rakúsku, bez existencie trvalej prevádzky na území Rakúska, vrátane vykonávania práce v Rakúsku pomocou vlastných zamestnancov. Avšak v zásade musia byť dodržiavané rakúske živnostenské predpisy a pri výkone zákonom regulovanej živnosti v Rakúsku je takýto podnik povinný zverejniť medzinárodný oznam o poskytovaní takýchto služieb Ministerstvu vedy, výskumu a hospodárstva Rakúska.

Oznamovaciu povinnosť má zahraničný zamestnávateľ, ktorý zamestnanca do Rakúska vysiela, pričom zamestnanec je povinný mať u seba požadované písomnosti (formulár A1, kópia oznámenia o vyslaní, mzdové podklady, dochádzka).

Výnimky z oznamovacej povinnosti platia napr. pre účasť na obchodnom rokovaní bez toho aby dochádzalo k výkonu nejakých prác alebo poskytovaniu nejakých služieb, účasť na seminároch, vystúpeniach, súťažiach.


Prenechanie zamestnancov inému zamestnávateľovi – leasing

O leasing zamestnancov sa jedná vtedy, ak zamestnávateľ so sídlom v inom štáte ako je Rakúsko prenecháva svojich zamestnancov inému podnikateľovi v Rakúsku (užívateľskému zamestnávateľovi) na výkon prác.

Základné znaky leasingu:

 • zamestnanec vykonáva prácu pre tretiu osobu a nie pre svojho zamestnávateľa;
 • zamestnanec dostáva príkazy priamo od tretej osoby;
 • zamestnanec je zaradený v rámci výkonu prác do podniku tretej osoby so sídlom v Rakúsku a pod jeho vedenie;
 • existencia zmluvy medzi podnikom so sídlom v zahraničí a podnikom, ktorému je zamestnanec prenechaný so sídlom v Rakúsku (leasingová zmluva);


„Montageprivileg“
výnimka z povinnosti minimálnej mzdy a dovolenkových nárokov vyslaného alebo prenechaného zamestnanca

V špeciálnych prípadoch, ak vyslaní alebo prenechaní zamestnanci dovážajú určité zariadenia do Rakúska, vrátane montáže týchto zariadení, neplatia pre nich ustanovenia o minimálnej mzde, resp. dovolenkové nároky v zmysle rakúskych právnych predpisov.

Základné znaky „Montageprivileg“:

 • súvislosť s dodávkou zariadenia do určitého závodu;
 • uvedenie zariadenia do prevádzky a s tým spojené školenia;
 • opravy týchto zariadení (s výnimkou servisných prác na týchto zariadeniach);
 • a výkon týchto prác nie je možné zabezpečiť rakúskymi zamestnancami.

V zásade ide o práce, ktoré by nemali trvať dlhšie ako 8 kalendárnych dní bez ohľadu na počet zamestnancov a dĺžku ich práce, max. však 3 mesiace.

Pod „Montageprivileg“ nepatria stavebné práce, za ktoré sa v tejto súvislosti považujú práce, ktoré slúžia k vybudovaniu, uvedeniu do prevádzky, udržaniu v prevádzke, prestavbe alebo búracím prácam stavieb, predovšetkým výkopové práce, pozemné práce, výstavba a budovanie stavebných elementov, vyhotovenie vybavenia, prestavba, renovácia, opravy, odstraňovanie, búranie, servis, maliarske a čistiace práce, alebo sanácie a opravy a inštalácie zariadení v elektrárňach.

Oznamovacia povinnosť

Zamestnanci akejkoľvek národnosti, ktorí sú vysielaní na výkon prác do Rakúska a to podnikom so sídlom v niektorom zo štátov ES vrátane Švajčiarska, musia byť najneskôr jeden týždeň pred začatím prác oznámení Centrálnemu koordinačnému miestu (ZKO) na kontrolu ilegálneho zamestnávania. Vo výnimočných situáciách pri neodkladných prácach a pri krátkodobo vykonávaných objednávkach, môže byť oznámenie urobené bezodkladne po začatí prác.

V prípade vyslania zamestnancov sa oznámenie vykonáva na základe elektronického formulára Ministerstva financií ZKO3:

V prípade prenechania zamestnanca na výkon práce inému zamestnávateľovi (leasing) sa používa formulár ZKO4:

Oznámenie sa zasiela aj osobe poverenej zamestnávateľom a zamestnancovi sa vydáva jedno vyhotovenie, resp. dáva sa mu k dispozícii v elektronickej forme.


Práva a povinnosti vyslaných, resp. prenechaných zamestnancov


V súvislosti s vysielaním, resp. prenechaním zamestnancov je potrebné dodržiavať v rámci právneho poriadku inej krajiny minimálnu mzdu, maximálny počet hodín a oddych a odpočinok po práci zamestnanca, minimálny dovolenkový čas, poistenie, ochranu zdravia a bezpečnostné predpisy a rovnoprávne postavenie mužov a žien. Poskytnúť zamestnancovi výhodnejšie podmienky, ako sú zákonom stanovené, nie je zakázané.
Mzda vyslaných, resp. prenechaných zamestnancov počas doby vyslania, resp. prenechania zamestnanca v Rakúsku podlieha rakúskym právnym predpisom. Zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancovi mzdu v zmysle rakúskych právnych predpisov a v súlade s rakúskymi kolektívnymi zmluvami, ktoré upravujú výšku mzdy podľa konkrétneho výkonu práce toho ktorého zamestnanca, t.j. v oblasti práce, kvalifikácie, resp. dĺžky zamestnania. Súčasťou mzdy sú základná mzda, osobitné platby, nadčasy, príplatky, prémie, užívanie služobného vozidla, honoráre, prípadne ďalšie platby v zmysle kolektívnej zmluvy. Diéty a cestovné výdavky nie sú súčasťou mzdy. Minimálnu výšku mzdy, na ktorú ma zamestnanec nárok, upravuje zákon, nariadenie a príslušná kolektívna zmluva. Porušenie tejto povinnosti je spojené s vysokými pokutami pre zamestnávateľa.


Sociálne poistenie


Zamestnanci vyslaní/prenechaní na prácu do Rakúska sú povinní byť poistení podľa právnych predpisov krajiny, z ktorej sú vysielaní, pokiaľ:
- vyslanie alebo prenechanie na prácu trvá predbežne max. 24 mesiacov a
- prenechaní alebo vyslaní zamestnanci nenastupujú ako výmena za iných zamestnancov, ktorým skončila doba vyslania (tzv. reťazové vysielanie);
V opačnom prípade sa použijú rakúske predpisy o sociálnom poistení.

 
Poverená osoba zamestnávateľom ako kontaktná osoba

Zahraničný podnik, ktorý vysiela, resp. prenecháva zamestnancov na práce v Rakúsku je povinný určiť kontaktnú osobu, ktorá bude v Rakúsku zastihnuteľná na otázky a dopyty a uľahčí komunikáciu s úradmi v Rakúsku alebo inak nápomocná. Máme za to, že takáto povinnosť síce nie je v zákone exaktne uvedená a vyplýva len zo smernice ES, avšak z hľadiska jednoduchšej komunikácie, odporúčame takúto osobu ovládajúcu nemecký jazyk určiť. Keďže v rámci rakúskych predpisov sa v dvoch prípadoch s takouto osobou počíta.
Meno takejto poverenej osoby oznamuje zamestnávateľ v rámci oznamovacej povinnosti. Takáto osoba je zároveň oprávnená preberať písomnosti od príslušných inštitúcii a doručenie akejkoľvek písomnosti tejto osobe sa má za doručenie písomnosti zahraničnému podnikateľovi, ktorý vyslal, resp. prenechal zamestnancov na výkon prác v Rakúsku. Ak dôjde k odvolaniu poverenej osoby, resp. k povereniu inej osoby namiesto pôvodnej, je zamestnávateľ, ktorý vysiela, resp. prenecháva zamestnancov na výkon práce v Rakúsku povinný tieto zmeny bezodkladne oznámiť ZKO.


Špecifiká pri vysielaní, resp. prenechávaní zamestnancov na stavebné práce (BUAG)

Pre stavebné práce platia špeciálne ustanovenia rakúskeho zákona o pracovníkoch v oblasti stavebníctva, dovolenke a odstupnom (BUAG).
Oznamovacie povinnosti platia, tak ako sú uvedené vyššie v tomto článku, avšak pokiaľ výkon stavebných prác zamestnancom trvá viac ako jeden kalendárny mesiac, je zamestnávateľ povinný oznámiť Poisťovni pre pracovníkov v stavebníctve, dovolenku a odstupné (BUAK):
- Osobné údaje
- Začiatok výkonu prác
- Koniec výkonu prác
- Kvalifikáciu v rámci povolania
- Hodinovú mzdu v zmysle kolektívnej zmluvy, ktorá platí pre dané odvetvie
Ďalej je povinný zamestnávateľ zasielať mesačné oznámenia BUAKu, a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ dôjde k zmenám (napr. zmena miesta výkonu práce, rozsahu alebo dĺžky pracovného času, ukončenia pracovného pomeru, neskoršieho začiatku práce, alebo nenastúpeniu zamestnanca na výkon prác) je zamestnávateľ povinný takého zmeny rovnako oznámiť Centrálnemu koordinačnému miestu na kontrolu ilegálneho zamestnávania (ZKO).

Dovolenka zamestnancov vyslaných, resp. prenechaných na práce v Rakúsku podlieha taktiež úprave rakúskymi právnymi predpismi, ktoré v súvislosti s vysielaním, resp. prenechaním zamestnancov zaväzujú zahraničných zamestnávateľov poskytnúť svojím zamestnancom najmenej takú dovolenku, aká im prislúcha v zmysle rakúskych právnych predpisov.
Pre práce v stavebníctve platia taktiež špeciálne pravidlá:
- Zamestnanci majú pomerný nárok na dovolenku prvým dňom zamestnania
- Dovolenkový nárok rastie proporcionálne k dĺžke zamestnania v Rakúsku a výška dovolenky závisí od počtu tzv. „kandidačných“ týždňov, ktoré zamestnanci nazbierali. Kandidačný týždeň zodpovedá kalendárnemu týždňu, ktorý má 5 pracovných dní. Len tým pracovníkom, za ktorých boli zaplatené BUAKu zamestnávateľom dovolenkové odvody, vzniká voči BUAKu nárok na vyplatenie dovolenkových odmien.
- Na kalendárny rok (52 kandidačných týždňov) je maximálny dovolenkový nárok 25 pracovných dní.
- Od 1150 odpracovaných týždňov je dovolenkový nárok maximálne 30 pracovných dní (v tomto prípade sa započítavajú aj práce vykonávané v zahraničí, pokiaľ zamestnanec pracuje aj na iných miestach ako v Rakúsku).

Špecifickou povinnosťou pre zamestnávateľov, ktorí vysielajú, resp. prenechávajú zamestnancov na práce v stavebníctve v Rakúsku je pravidelné mesačné oznamovanie o zamestnancoch.

Vyslaní, resp. prenechaní zamestnanci sú povinní mať k dispozícii vyhotovenie oznámenia o vyslaní, resp. prenechaní zamestnanca, ďalej prihlásenie zamestnanca na sociálne poistenie v domovskej krajine (formulár A1 alebo E101), pokiaľ pre nich neplatí povinnosť poistenia v Rakúsku. Pokiaľ podlieha zamestnanie vyslaného, resp. prenechaného zamestnanca v domovskej krajine úradnému povoleniu, je potrebné mať k dispozícii aj toto povolenie alebo jeho odpis. Vyslaní, resp. prenechaní zamestnanci sú ďalej povinní mať k dispozícii všetky mzdové podklady, z ktorých je možné zistiť výšku odplaty zmysle platných rakúskych predpisov a to v nemeckom jazyku a za celú dobu vyslania na prácu do Rakúska (pracovná zmluva, výplatná páska, výpisy z bankových účtov o úhrade mzdy, dochádzka a podklady o mzdovom zaradení).