a

aktuality

Postup pri likvidácii spoločnosti, 3. časť

Priebeh likvidácie

I. Podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra 

Vstup do likvidácie, jej skončenie a osoba likvidátora sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ďalej len „ZoOR“) povinne zapisujú do obchodného registra. Keďže ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, podáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra likvidátor. 

Likvidátor je povinný podať návrh na zápis zmien do 30 dní od vzniku zmien, t.j. do 30 dní od vstupu spoločnosti do likvidácie. Nedodržanie lehoty je sankcionované uložením pokuty až do výšky 3.310,- EUR. Poplatok za podanie návrhu je 66,- EUR v kolkoch. 

Čítať ďalej...

Postup pri likvidácii spoločnosti, 2. Časť

Účtovné povinnosti likvidovanej spoločnosti

V minulom článku sme písali o Rozhodnutí o zrušení spoločnosti a povinnostiach a odmene likvidátora. Dnes Vám priblížime aké sú účtovné povinnosti spoločnosti v likvidácii.

Zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“) vyplývajú spoločnosti, ktorá sa zrušuje s likvidáciou, tri účtovné povinnosti, ktorými sú povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie, povinnosť zostaviť likvidačnú účtovnú (otváraciu) súvahu ku dňu vstupu do likvidácie a povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie.

Čítať ďalej...

Povinnosť registrácie informačného systému osobných údajov sa týka aj Spoločenstva vlastníkov bytov!

Povinnosť registrovať informačné systémy  na Úrade na ochranu osobných údajov sa týka veľkého množstva subjektov, medzi ktoré patria aj: Spoločenstvo vlastníkov bytov, e – shopy, s.r.o.- čky, živnostníci, obce, mestá, úrady a podobne.

Registrácia informačných systémov je upravená v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 33 až 44. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2013.

Povinnosť registrácie sa vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania (teda len v počítači alebo aj v počítači, aj v papierovej podobe).

Zákon o ochrane osobných údajov definuje osobné údaje ako „údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu“. 

To znamená, že za osobné údaje sú považované akékoľvek údaje, ktoré nám umožňujú konkrétne určiť fyzickú osobu priamo (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo) alebo aj nepriamo. V podmienkach spoločenstiev vlastníkov bytov sa za osobné údaje považuje aj výška nedoplatku vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v spojitosti s jeho ďalšími osobnými údajmi. Osobným údajom je aj obrazový záznam z kamerového systému, ktorý umožňuje fyzickú osobu identifikovať prostredníctvom viacerých znakov (beloch, černoch, muž, žena, zdravotný hendikep a podobne). 

Čítať ďalej...

Spotrebitelia si budú musieť namontovať tepelné merače

Spotrebitelia si budú musieť do konca roka 2016 nainštalovať určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla aj v budovách s centrálnym zdrojom tepla, a to na vlastné náklady. Vyplýva to z novely zákona o tepelnej energetike, ktorú v piatok posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. 

Čítať ďalej...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Zamestnávateľ je povinný  vykonať Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (ďalej len „Ročné zúčtovanie“), ak zamestnanec oň požiada v zákonom stanovenej lehote, teda do 15. Februára 2014 a predloží k jeho vykonaniu všetky potrebné doklady. O Ročné zúčtovanie môže požiadať zamestnanec , ktorý poberal v roku 2013 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, teda bol len zamestnaný a nepodnikal.  Ak o to zamestnanec nepožiada, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 31. marca 2014. Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2013 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie preddavkov požiadať ktoréhokoľvek z nich. O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2013 vyplácal mzdu.

Zamestnanci, ktorí chcú sami podať daňové priznanie, dostanú od zamestnávateľa potvrdenie o zárobku. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období roku 2013 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme. Takýmto dokladom je pre zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2013 tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 30. apríla 2014. 

Čítať ďalej...

Postup pri likvidácii spoločnosti, 1. časť

Rozhodli ste sa ukončiť podnikateľskú činnosť ? V zmysle § 68 Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.  Do výmazu z obchodného registra, aj keď je spoločnosť zrušená a prebieha likvidácia alebo likvidácia už bola vykonaná, je spoločnosť riadnou právnickou osobou, ktorá má spôsobilosť byť účastníkom konania a preto môžu byť proti nej vedené súdne alebo iné konania. Spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa keď bolo toto rozhodnutie prijaté.

V prvej časti sa budeme venovať rozhodnutiu o zrušení spoločnosti.  

Čítať ďalej...

Elektronický podpis

Elektronický podpis upravuje zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a a doplnení niektorých zákonov. Elektronický podpis je digitálny podpis na princípe asymetrického šifrovania. Používa kľúčový pár pozostávajúci z verejného a súkromného kľúča, to znamená, že je založený na infraštruktúre verejného kľúča ( PKI - Public Key Infrastructure). Elektronický podpis a zaručený elektronický podpis sa z technického pohľadu nelíšia spôsobom vytvárania a overovania, líšia sa však úrovňou bezpečnosti. Požiadavky na bezpečnosť prostredia sú vyššie v prípade zaručeného elektronického podpisu. To sa odráža pri akreditácii - posudzovaní prevádzkových podmienok certifikačných autorít, a rovnako pri certifikácii produktov – posudzovaní bezpečnosti prevádzky zariadení pre vytváranie podpisu.Ústredným orgánom štátnej správy pre elektronický podpis je Národný bezpečnostný úrad, ktorý je akreditačný, dozorný a certifikačný orgán. Rozdiel vyplýva z rozdielneho právneho postavenia elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu. Definícia elektronického podpisu sa nachádza v § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

Čítať ďalej...