a

aktuality

Elektronický podpis

Elektronický podpis upravuje zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a a doplnení niektorých zákonov. Elektronický podpis je digitálny podpis na princípe asymetrického šifrovania. Používa kľúčový pár pozostávajúci z verejného a súkromného kľúča, to znamená, že je založený na infraštruktúre verejného kľúča ( PKI - Public Key Infrastructure). Elektronický podpis a zaručený elektronický podpis sa z technického pohľadu nelíšia spôsobom vytvárania a overovania, líšia sa však úrovňou bezpečnosti. Požiadavky na bezpečnosť prostredia sú vyššie v prípade zaručeného elektronického podpisu. To sa odráža pri akreditácii - posudzovaní prevádzkových podmienok certifikačných autorít, a rovnako pri certifikácii produktov – posudzovaní bezpečnosti prevádzky zariadení pre vytváranie podpisu.Ústredným orgánom štátnej správy pre elektronický podpis je Národný bezpečnostný úrad, ktorý je akreditačný, dozorný a certifikačný orgán. Rozdiel vyplýva z rozdielneho právneho postavenia elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu. Definícia elektronického podpisu sa nachádza v § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

Čítať ďalej...

Nové elektronické občianske preukazy - eID

Od 2.decembra 2013 sa vydáva nový typ občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, tzv. elektronická identifikačná karta (eID). Podľa nového zákona č.305/2013 Z. z. o e-Governmente budú tieto občianske preukazy používané pri elektronickej komunikácii s verejnou správou a preukazovanie totožnosti v elektronickom prostredí. Mal by slúžiť na elektronické nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, daňové služby, služby katastra nehnuteľností, aukcie, verejné obstarávanie, eHealth (elektronické zdravotníctvo) a eVoting (elektronické voľby a referendá).  Od súčasných občianskych preukazov (vydaných po 1.7.2008) sa líši tým, že má na zadnej strane elektronický kontaktný čip, na ktorom sú uložené osobné údaje, ako meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a údaje o platnosti dokladu. Okrem toho si môže občan zvoliť, či má eID obsahovať aj iné údaje, napr. na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

Čítať ďalej...