a

Novelizácia zákona o službách zamestnanosti - Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Zákonom č. 63/2020 Z.z. sa s účinnosťou od 27.03.2020 novelizuje aj zákon č. 5/2004 Z.z.

V zmysle novely sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj:

projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad,“

(§ 54 Projekty a programy ods. 1 zákona písm. e) zákona)

Podľa dôvodovej správy by tak prostredníctvom tohto nástroja malo byť možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov.

V zmysle novelizovaného § 70 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. je na príspevky poskytované podľa vyššie uvedených projektov právny nárok, a to po splnení v budúcnosti špecifikovaných podmienok.

Zákonom č. 66/2020 Z.z. sa s účinnosťou od 04.04.2020 novelizuje aj zákon č. 5/2004 Z.z.

V § 70 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak ide o poskytnutie príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e), splnenie podmienok podľa odseku 7 sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, ak nie je preukázaný opak. Ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky podľa odseku 7, žiadateľ je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok.“.

Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 16.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, podľa súčasnej právnej úpravy je poskytnutie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti podmienené preukázaním splnenia určitých povinností žiadateľa ku dňu podania žiadosti o príspevok, ako je napr. splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania najmenej dva roky pred podaním žiadosti o príspevok a pod. (§ 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti).

So zámerom zabezpečiť urýchlené riešenie negatívnych dopadov v súvislosti s ochorením COVID-19 prostredníctvom realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti zákon (novela) ustanovuje, že splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 preukazuje žiadateľ len čestným vyhlásením.

Za účelom zrýchlenia a zjednodušenia poskytnutia pomoci podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti sa novelou ustanovuje výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Podľa doplneného § 72am: „U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,66) sa do 31. decembra 2020 povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.“.

Odklad niektorých povinností

Podľa § 72al - Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

„(1) Za nesplnenie povinnosti podľa § 28 písm. b) druhého bodu, § 31 ods. 1 písm. f), § 50b ods. 12 písm. d), § 58 ods. 13 písm. c), § 63 ods. 5, § 64 ods. 9 a § 65 ods. 1 v termíne do 31. marca 2020, ústredie a úrad neuložia sankciu, ak povinná fyzická osoba alebo právnická osoba splní túto povinnosť dodatočne v termíne do 30. júna 2020.

Ide napr. o povinnosť:

Sprostredkovateľa zamestnania za úhradu poskytnúť ústrediu práce, soc. vecí a rodiny  správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

- Agentúry dočasného zamestnávania poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

- Zamestnávateľa preukazovať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na formulári predpísanom ústredím.

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk