a

Nová úprava vydržania nehnuteľnosti

S účinnosťou od 1. mája 2021 došlo ku zmenám v súvislosti s vydržaním vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a to za účelom zvýšenia ochrany vlastníkov nehnuteľností a zabezpečenia právnej istoty. Zásadnou zmenou je predovšetkým zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

V zmysle doterajšej právnej úpravy potvrdzoval vydržanie notár formou notárskej zápisnice o osvedčení vyhlásenia o vydržaní a to na základe splnenia zákonom ustanovených podmienok vydržania (§ 134 Občianskeho zákonníka, t.j. okolnosti, vydržacia doba, nepretržitosť oprávnenej držby).

Počnúc 1. májom 2021 sa agenda deklarovania vydržania nehnuteľnosti, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, presunula na súdy. Novelou bol doplnený Civilný mimosporový poriadok o ustanovenia § 359a a nasl. ktoré upravujú „Konanie o potvrdení vydržania“.

Miestne príslušným súdom na predmetné konanie je súd, v obvode ktorého sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť. Konanie sa začína výlučne na návrh navrhovateľa, t.j. osoby, ktorá o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Okrem všeobecných náležitostí má návrh obsahovať:

- opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady, v zmysle Občianskeho zákonníka, pre nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,

- označenie nehnuteľností,

- označenie dňa, keď navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti, resp. právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

Uvedené skutočnosti musí navrhovateľ aj osvedčiť.

Ak navrhovateľ osvedčil, že splnil predpoklady pre vydržanie, vydá súd vyzývacie uznesenie, ktorým vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania a to v súdom určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku.

Vyzývacie uznesenie súd doručí rovnako navrhovateľovi a ďalším účastníkom konania (t.j. osobe, ktorá má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti, resp. vecné bremeno k dotknutej nehnuteľnosti, správcovi lesného pozemku, Slovenskému pozemkovému fondu, príslušnému okresnému úradu, v obvode ktorého je dotknutá nehnuteľnosť a ktorý vyznačí poznámku o vedení konania o potvrdení vydržania.

Vyzývacie uznesenie sa zverejní v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť.

Na podanie námietok je oprávnený:

- osoba, ktorá má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti alebo vecné právo k dotknutej nehnuteľnosti, resp. jej právny nástupca,

- osoba, ktorej vecné bremeno môže byť  vydržaním dotknuté, resp. jej právny nástupca,

- správca lesného pozemku,

- Slovenský pozemkový fond,

- iná osoba.

Ak súd nezamietol návrh na začatie konania o potvrdení vydržania (napr. z dôvodu, že podané námietky neodmietol a boli dôvodné), vydá uznesenie o potvrdení vydržania. Právoplatné uznesenie je záväzné pre každého, avšak to nie je prekážkou, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou, ak osvedčí, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami.