a

Postup pri likvidácii spoločnosti, 3. časť

Priebeh likvidácie

I. Podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra 

Vstup do likvidácie, jej skončenie a osoba likvidátora sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ďalej len „ZoOR“) povinne zapisujú do obchodného registra. Keďže ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, podáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra likvidátor. 

Likvidátor je povinný podať návrh na zápis zmien do 30 dní od vzniku zmien, t.j. do 30 dní od vstupu spoločnosti do likvidácie. Nedodržanie lehoty je sankcionované uložením pokuty až do výšky 3.310,- EUR. Poplatok za podanie návrhu je 66,- EUR v kolkoch. 

 

Návrh na zápis zmien už zapísaných údajov musí byť podpísaný navrhovateľom, pričom pravosť podpisu musí byť vždy osvedčená notárom. Ak je navrhovateľ zastúpený inou osobou na základe plnej moci, táto musí byť vždy v písomnej forme a podpis splnomocnenca musí byť osvedčený. Spolu s návrhom na predpísanom tlačive sa prikladá aj rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, jej vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora vo dvoch vyhotoveniach, podpisový vzor likvidátora vo dvoch vyhotoveniach a úplné znenie spoločenskej zmluvy vo dvoch vyhotoveniach. 

V prípade podania návrhu na zápis zmien v OR SR elektronicky, je súdny poplatok 33,- EUR, vyššie uvedené listiny, ktoré sú prílohou k podaniu stačí pripraviť len v jednom vyhotovení a podpis likvidátora na plnej moc, ktorou splnomocní inú osobu na elektronické podanie návrhu do OR SR nemusí byť osvedčený notárom.

II. Podanie oznámenia o zmene údajov na živnostenský register

V zmysle Živnostenského zákona je spoločnosť povinná oznámiť príslušnému živnostenskému registru všetky zmeny a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov, ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien. V súvislosti so zákonom o živnostenskom podnikaní § 49 ods. 1  ustanovuje povinnosť k ohláseniu zmien živnosti pripojiť výpis z registra trestov konateľa. Nakoľko na likvidátora prechádza pôsobnosť konateľa, je nutné predložiť aj výpis z registra trestov SR likvidátora. Živnostenský register je oprávnený spoločnosti uložiť pokutu až do 663,- EUR ak podnikateľ neohlási zmeny týkajúce sa údajov v ohlásení živnosti.

Oznámenie živnostenskému registru je možné podať pred zápisom zmien v Obchodnom registri a doložiť rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, alebo po zapísaní zmien v Obchodnom registri a doložiť výpis z Obchodného registra so zapísanými zmenami. Vždy sa musí dodržať lehota 15 dní na oznámenie zmien živnostenskému registru odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie (t.j. odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, inak odo dňa keď bolo takéto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky tejto právnej skutočnosti). 

III. Zverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie 

Likvidátor je v zmysle § 73 OBZ povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejniť vstup spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku spolu s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace. Uverejnenie nie je bližšie špecifikované, odporúčame dňom vstupu do likvidácie z dôvodu skrátenia priebehu celej likvidácie.

V uvedenej trojmesačnej lehote nesmie byť likvidácia ukončená a veritelia si môžu svoje pohľadávky voči spoločnosti uplatniť aj kedykoľvek neskôr, až do zániku spoločnosti. Pokiaľ si veriteľ takúto pohľadávku neuplatnil a likvidácia sa skončila bez toho, aby sa na jeho pohľadávku vzal ohľad, zostáva veriteľovi právo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z titulu ručenia. Po zániku spoločnosti ručia spoločníci za záväzky zaniknutej spoločnosti v rozsahu prijatého podielu na likvidačnom zostatku. 

Údaje určené na zverejnenie v Obchodnom vestníku sa zasielajú Obchodnému vestníku v elektronickej forme prostredníctvom stránky www.justice.gov.sk. Na účely zverejňovania údajov je potrebné sa zaregistrovať a prevziať registračné číslo, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR doručuje do vlastných rúk oprávnenej osoby. Poplatok za zverejnenie je 20 EUR.

IV. Oznámenie Daňovému úradu

V zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“) je spoločnosť povinná, ak dôjde k zmenám skutočností uvedených pri registrácii daňového subjektu , vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámiť tieto zmeny správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď nastali alebo požiadať o zrušenie registrácie. Pri zrušení registrácie je spoločnosť povinná vrátiť správcovi dane do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie osvedčenie o registrácii. V prípade, ak spoločnosť nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, vykoná správca dane príslušné zmeny v registrácii, prípadne registráciu zruší, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti. Ak je potrebné vyznačiť oznamované zmena aj na osvedčení o registrácii, treba ho daňovému úradu predložiť v uvedenej 30-dňovej lehote.

Ak spoločnosť nesplní oznamovaciu povinnosť, je správca dane oprávnený uložiť jej pokutu od 30 EUR do 3.000 EUR. 

Na budúci týždeň Vám prinesieme článok č. 4 zo série článkov o likvidácii spoločnosti, ktorý sa bude venovať dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty.