a

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Zamestnávateľ je povinný  vykonať Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (ďalej len „Ročné zúčtovanie“), ak zamestnanec oň požiada v zákonom stanovenej lehote, teda do 15. Februára 2014 a predloží k jeho vykonaniu všetky potrebné doklady. O Ročné zúčtovanie môže požiadať zamestnanec , ktorý poberal v roku 2013 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, teda bol len zamestnaný a nepodnikal.  Ak o to zamestnanec nepožiada, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 31. marca 2014. Zamestnanec, ktorý mal v zdaňovacom období 2013 viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie preddavkov požiadať ktoréhokoľvek z nich. O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2013 vyplácal mzdu.

Zamestnanci, ktorí chcú sami podať daňové priznanie, dostanú od zamestnávateľa potvrdenie o zárobku. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období roku 2013 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme. Takýmto dokladom je pre zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2013 tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 30. apríla 2014. 

 

Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ mu vystaví a doručí v termíne najneskôr do 10.3.2014 tlačivo Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse  na vyživované deti za rok 2013 (ďalej len „Potvrdenie“). 

V prípade, že zamestnanec žiada o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013  iného zamestnávateľa a požiada o vystavenie potvrdenia bývalého zamestnávateľa najneskôr do 5. februára 2014, bývalý zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť bývalému zamestnancovi doklad - Potvrdenie v termíne do 10. februára 2014. 

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, na základe jeho žiadosti v termíne do 10 dní od jej doručenia vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2013, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Uvedený doplnený doklad je prílohou dodatočného daňového priznania v prípade, že zamestnanec uplatňuje spätne napr. v ročnom zúčtovaní neuplatnený nárok na daňový bonus na vyživované dieťa.

Oprava nesprávne zrazeného preddavku a dane v prospech zamestnanca

 • Ak zamestnávateľ zrazí zamestnancovi vyššiu daň (pri vykonaní ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie), ako bol povinný, vráti tomuto zamestnancovi preplatok dane do troch rokov od konca roka, v ktorom preplatok vznikol (bolo vykonané ročné zúčtovanie). O vrátený preplatok dane zníži zamestnávateľ ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane.
 • Ak zamestnávateľ v bežnom zdaňovacom období zrazí zamestnancovi preddavok na daň v sume vyššej ako bol povinný, vráti tomuto zamestnancovi vzniknutý preplatok na preddavkoch na daň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka (t.j. v ročnom zúčtovaní),ak nepodal daňové priznanie. O vrátený preplatok na preddavku na daň zníži zamestnávateľ ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane.

Oprava nesprávne priznaného daňového bonusu v prospech zamestnanca

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi

 • Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi za zdaňovacie obdobie daňový bonus v nižšej sume, ako bol povinný, vráti zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu, ak neuplynuli tri roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom rozdiel vznikol, ak suma rozdielu nebola zamestnancovi vyplatená na základe vykonaného ročného zúčtovania alebo podaného daňového priznania.
 • Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období daňový bonus v nižšej sume, ako bol povinný, vráti zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu v nasledujúcom kalendárnom mesiaci najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo nepodal daňové priznanie. - Chyby na strane zamestnávateľa v neprospech štátneho rozpočtu sa opravujú voči zamestnancovi v lehote maximálne do 12 mesiacov od ich vzniku alebo v prípade, že daň nebola ešte splatná, najneskôr do termínu vykonania ročného zúčtovania dane resp. podania daňového priznania - t.j. do 31.marca nasledujúceho roka.

Postup zamestnávateľa – platiteľa voči správcovi dane

 • O vrátenú sumu daňového bonusu zníži zamestnávateľ ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň resp. vyplatí sumu z vlastných prostriedkov a následne po skončení štvrťroka požiada správcu dane na tlačive prehľadu o poukázanie tejto sumy rozdielu daňového bonusu vyplateného z vlastných prostriedkov. Správca dane je povinný túto sumu uvedenú v žiadosti poukázať zamestnávateľovi do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti.
 • Ak platiteľ odviedol preddavky na daň alebo daň  vo vyššej sume ako bol povinný a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň (do ŠR), požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy.  

Opravy nesprávne zrazeného preddavku alebo dane v neprospech zamestnanca

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi

 • Ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške stanovenej zákonom (zrazil nižšiu daň), môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak od doby, keď bola daň nesprávne zrazená (v ročnom zúčtovaní ) neuplynulo viac ako 12 mesiacov.
 • Ak zamestnávateľ nezrazil v priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnancovi preddavok na daň vo výške podľa zákona ( t.j. zrazil preddavok nižší ako mal), môže tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci  najneskôr do 31.marca nasledujúceho roka,
 • Ak zamestnávateľ priznal a vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu ako bol podľa zákona povinný vyplatiť, môže ju dodatočne vybrať od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo zvýšením dane len v prípade, ak od doby, keď nesprávne priznal alebo vyplatil daňový bonus vo vyššej sume neuplynulo viac ako 12 mesiacov.
 • Ak nemôže zamestnávateľ chyby opraviť, napr. z dôvodu, že zamestnancovi už mzdu nevypláca, nedoplatok dane vyberie správca dane – daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Zamestnávateľ v tomto prípade zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, alebo keď ju zamestnávateľ zistil.
 • Dodatočne vybratú daň, dodatočne vybratý preddavok na daň, ako aj dodatočne zrazený daňový bonus odvedie správcovi dane v tom  mesiaci, v ktorom bola oprava chyby vykonaná. Uvedené sumy zahrnie aj do správcovi dane predkladaného tlačiva Prehľad v príslušnom mesiaci, v ktorom boli sumy skutočne zrazené.
 • Ak platiteľ odviedol preddavky na daň alebo daň  vo vyššej sume ako bol povinný a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň ( do SR), požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy.  

Postup zamestnávateľa – platiteľa voči správcovi dane

Zamestnávateľ neopravuje pôvodný prehľad za mesiac, v ktorom bola daň (preddavok na daň) nesprávne zrazená, ale uvedenú opravu (skutočnosť) zahrnie do tlačiva Prehľad za mesiac, v ktorom opravu vykonal.

Opravy vydaných dokladov

Ak zamestnávateľ vydal zamestnancovi nesprávny doklad pre vysporiadanie dane – ročné zúčtovanie, ktoré mu vykonal iný zamestnávateľ, je povinný vydať tzv. opravný doklad t.j. potvrdenie so správnymi údajmi.

Ak z dôvodu vydaného opravného dokladu bola zamestnancovi vypočítaná nižšia daň oproti pôvodnému výpočtu dane, zamestnanec je povinný na základe opraveného dokladu podať dodatočné daňové priznanie. Lehota na podanie je najneskôr do jedného mesiaca od právoplatnosti dodatočného platobného výmeru (vydaného správcom dane), ktorým bola zamestnávateľovi vyrubená daň alebo rozdiel dane. Ak zamestnanec podal za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie, tak pri podaní dodatočného daňového priznania v prípade zvýšenia daňovej povinnosti/ dane sa neuplatní sankcia (za rozdiel dane v neprospech štátneho rozpočtu).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk