a

Elektronický podpis

Elektronický podpis upravuje zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a a doplnení niektorých zákonov. Elektronický podpis je digitálny podpis na princípe asymetrického šifrovania. Používa kľúčový pár pozostávajúci z verejného a súkromného kľúča, to znamená, že je založený na infraštruktúre verejného kľúča ( PKI - Public Key Infrastructure). Elektronický podpis a zaručený elektronický podpis sa z technického pohľadu nelíšia spôsobom vytvárania a overovania, líšia sa však úrovňou bezpečnosti. Požiadavky na bezpečnosť prostredia sú vyššie v prípade zaručeného elektronického podpisu. To sa odráža pri akreditácii - posudzovaní prevádzkových podmienok certifikačných autorít, a rovnako pri certifikácii produktov – posudzovaní bezpečnosti prevádzky zariadení pre vytváranie podpisu.Ústredným orgánom štátnej správy pre elektronický podpis je Národný bezpečnostný úrad, ktorý je akreditačný, dozorný a certifikačný orgán. Rozdiel vyplýva z rozdielneho právneho postavenia elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu. Definícia elektronického podpisu sa nachádza v § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

 

Elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:

  1. nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu,

  2. na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie,

  3. obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.

Podpisovateľ vyhotoví elektronický podpis elektronického dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča a elektronického dokumentu vyhotoví nový údaj. 

Zaručený elektronický podpis (ZEP) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá, za splnenia podmienok v § 4 zákona o elektronickom podpise, umožňuje spoľahlivo a jednoznačne  určiť fyzickú osobu, ktorá ho vyhotovila, s podmienkou, že na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát. Pomocou ZEP-u je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. ZEP v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Zaručený elektronický podpis elektronického dokumentu zabezpečuje:

  • autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,
  • integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,
  • nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.

Občan môže využiť ZEP pri komunikácii s orgánmi verejnej moci prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) formou univerzálneho podania pre viac ako 360 subjektov (notári, exekútori, organizácie štátnej správy, katastrálne úrady atď.), pri komunikácii s Obchodným registrom SR a komunikácii s Jednotným kontaktným miestom (JKM) - Služby živnostenského registra.  Ďalej je možné ZEP využiť pri komunikácii s finančnou správou SR (daňové úrady, colné riaditeľstvo) a pri komunikácii so súdmi v SR.