a

Postup pri likvidácii spoločnosti, 1. časť

Rozhodli ste sa ukončiť podnikateľskú činnosť ? V zmysle § 68 Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.  Do výmazu z obchodného registra, aj keď je spoločnosť zrušená a prebieha likvidácia alebo likvidácia už bola vykonaná, je spoločnosť riadnou právnickou osobou, ktorá má spôsobilosť byť účastníkom konania a preto môžu byť proti nej vedené súdne alebo iné konania. Spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa keď bolo toto rozhodnutie prijaté.

V prvej časti sa budeme venovať rozhodnutiu o zrušení spoločnosti.  

 

Rozhodnutie o zrušení spoločnosti
Rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa, patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia (VZ). To znamená, že takáto právomoc VZ musí byť uvedená v Spoločenskej zmluve. Ak rozhodovanie o zrušení spoločnosti patrí do právomoci VZ, rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. Ak takúto právomoc v zmysle Spoločenskej zmluvy VZ nemá, potom sa na rozhodnutie o zrušení spoločnosti vyžaduje súhlas všetkých jej spoločníkov.

Pred zahájením likvidácie valné zhromaždenie menuje likvidátora, ktorým je v zmysle zákona spravidla štatutárny orgán spoločnosti, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak.  

Zahraničnú osobu možno vymenovať za likvidátora, ak má povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky. Preukázanie povolenia sa nevyžaduje, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak. Ak štatutárny orgán nie je ustanovený alebo nemá ustanoveného žiadneho člena alebo ak likvidátor nie je vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje likvidátora súd; Súd môže vymenovať za likvidátora niektorého zo spoločníkov alebo štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu aj bez jeho súhlasu. Spoločník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorého súd vymenoval za likvidátora, sa nemôže vzdať funkcie. Môže však podať návrh na súd, ktorý ho vymenoval, o odvolanie z funkcie likvidátora, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby ju vykonával.

Likvidátor zodpovedá za výkon svojej pôsobnosti tým istým spôsobom ako členovia štatutárneho orgánu, tzn. ako konateľ s.r.o..

Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, vystupovať v mene spoločnosti pred súdmi a inými štátnymi orgánmi. Likvidátor môže zastupovaním spoločnosti poveriť aj  iné osoby (napr. advokátov). Sám splnomocnenie nepotrebuje, pretože zo zákonana neho prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú v prípade potreby preukazuje výpisom z OR. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov. Ak likvidátor zistí predĺženie likvidovanej spoločnosti, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu.

Likvidátor vykonáva svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Za škodu spôsobenú pri výkone pôsobnosti likvidátora zodpovedá likvidátor v zmysle ustanovení o náhrade škody.

Odmenu likvidátora určuje orgán spoločnosti, ktorý likvidátora vymenoval. Odmena likvidátora je pohľadávkou likvidátora voči spoločnosti a uhrádza sa z majetku spoločnosti. V odmene likvidátora je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s likvidáciou.

O týždeň uverejníme 2. časť, v ktorej sa budeme venovať účtovným povinnostiam likvidovanej spoločnosti.   

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk