a

Novela zákona o mediácii

NR SR schválila dňa 12.11.2015 novelu zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2016. Cieľom novely je najmä:

 • definovať spotrebiteľský spor na účely mediácie;

  Spotrebiteľským sporom na účely tohto zákona je spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.

 • precizovať povinnosti mediátora a mediačného centra;

  Novelou sa explicitne vymedzuje okruhu povinností a zároveň zákonných príkazov, ktoré musí mediátor pri výkone mediácie rešpektovať. Mediátor nesmie:

  • sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu,
  • vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada,
  • vykonať mediáciu v spore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú. sám rozhodovať o spore, ktorý je súčasťou mediácie alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii.

 • upraviť odklony dojednávania, trvania a zániku dohody o začatí mediácie pre prípad spotrebiteľských sporov;

  Ak je zmluva, ktorá je predmetom sporu v mediácii, neplatná, dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, je neplatná len, ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje aj na túto dohodu; to neplatí, ak ide o spotrebiteľskú zmluvu.

  Ak osoba zúčastnená na mediácii odstúpi od zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa netýka dohody o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak alebo nejde o spotrebiteľskú zmluvu.

 • upraviť odmeňovanie mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov;

  V prípade mediácie spotrebiteľského sporu, nesmie výška odmeny závisieť od výsledku mediácie a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

  Mediátor zapísaný v zozname mediátorov mediačného centra nesmie za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako od mediačného centra, v ktorého zozname je zapísaný.

 • zaviesť transparentnosť zverejňovania a poskytovania informácii mediátorom a mediačným centrom;
  Mediačné centrum a primerane aj mediátor má mať povinnosť zriadiť a prevádzkovať webové sídlo, na ktorom sú v jasnej a zrozumiteľnej forme zverejňovanú informácie o mediačnom centre a mediátorovi v zákonom predpísanom rozsahu.

  Mediačné centrum, ktoré rieši spotrebiteľské spory, je povinné vypracovať a zverejniť správu o činnosti mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, s obsahom stanoveným zákonom. Túto povinnosť má aj mediátor, ak vykonáva mediáciu v spotrebiteľskom spore.

  Mediátor vykonáva mediáciu prevažne v kancelárii, ktorú je povinný na tento účel zriadiť a udržiavať.

 • precizovať požiadavky odbornej prípravy a odbornej skúšky mediátora a jeho ďalšieho vzdelávania;

  Sprísňujú sa podmienky pre odbornú prípravu a odbornú skúšku mediátorov, ako aj pre ich ďalšie vzdelávanie. Počtu hodín odbornej prípravy sa zo súčasných 100 hodín zvyšuje na 200 hodín. Mediátor musí do troch mesiacov od odbornej prípravy vykonať odbornú skúšku. Mediátor má mať tiež povinnosť zúčastniť sa aspoň jedného odborného seminára počas roka ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov a osvedčenie o účasti bezodkladne predložiť ministerstvu. Ak sa nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie. 

 • precizovať požiadavky na činnosť mediačného centra;

  Novelou sa precizuje doterajšia  úprava mediačných centier. Mediačné centrum môže za podmienok zákona o mediácii zriadiť fyzická alebo právnická osoba a registruje sa v registri mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Na účely výkonu mediácie zabezpečí mediačné centrum náhodný, nezávislý a nestranný výber mediátora a orgány mediačného centra, ani jeho pracovníci nesmú do výkonu mediácie nijako zasahovať, ani ovplyvňovať mediátora.

 • precizovať výkon mediácie a osobitne okamih jej začatia a skončenia mediácie;

  Dopĺňajú sa ďalšie dôvody, resp. prípady skončenia mediácie. V prípade mediácie spotrebiteľského sporu sa mediácia skončí uplynutím 90 dní a v ostatných prípadoch uplynutím 6 mesiacov od začatia mediácie, pričom v prípadoch menovaných v druhom rade majú mať účastníci možnosť dohodnúť si dlhšiu dobu. Mediácia sa tiež končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení činnosti mediátora alebo vyčiarknutí mediátora zo zoznamu mediátorov, dňom smrti mediátora, dňom kedy mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie pripojiť svoj podpis, dňom kedy účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu. 

  Prechodné ustanovenia

  Mediátor zapísaný v registri mediátorov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje za mediátora podľa tohto zákona. Povinnosti podľa tohto zákona je mediátor povinný splniť najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

  Mediačné centrum, ktoré je právnickou osobou, je povinné zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak ministerstvo mediačné centrum vyčiarkne z registra mediačných centier

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk