a

Evidovanie ceny nehnuteľností v katastri

Zákonom č. 212/2018 Z.z. sa s účinnosťou od 1. októbra 2018 novelizuje katastrálny zákon. Jednou z noviniek je evidovanie údajov o kúpnej cene všetkých nehnuteľností v katastri nehnuteľností. Doteraz sa v katastri nehnuteľností evidovali iba ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Nová právna úprava platí však iba do budúcnosti, čo znamená, že spätne sa cena všetkých nehnuteľností zisťovať ani zapisovať nebude.

Informácie o cenách nehnuteľností nebudú voľne prístupné, ale prístup k nim bude obmedzený na na vybraný okruh osôb. Okrem vlastníka to budú štátne orgány, NBS, súdy, prokuratúra, Policajný zbor, notár, súdny exekútor, daňový úrad, insolvenčný správca, znalec oceňujúci nehnuteľnosti a oprávnená osoba, vyhotovujúca cenové mapy.

Naďalej ostáva obmedzený aj prístup do zbierky listín katastra nehnuteľností, avšak okrem vlastníkov a ich právnych predchodcov bude prístup povolený napríklad aj právnym nástupcom vlastníka, konkurzným správcom, súdom, notárom a iným orgánom verejnej moci v rámci výkonu ich činnosti. Týmto osobám bude zároveň možné poskytnúť súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať všetky nehnuteľnosti, vlastnené alebo spravované jednou osobou a to aj za celé územie SR.