a

Novela Zákonníka práce od 1.1.2019

NRSR schválila dňa 07.12.2018 zákon, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2019 novelizuje Zákonník práce.

V § 13 sa dopĺňa nový odsek 5: „Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.

Pokiaľ zamestnávateľ nedodrží ustanovené podmienky, môže sa zamestnanec obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany, v súlade s § 13 ods. 8 ZP (predtým ods. 7).

V § 43 ods. 4 sa dopĺňa druhá veta: „Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné.“ Uvedené sa zároveň vzťahuje aj na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.