a

Prevod obchodného podielu, 1. časť

Chceli by ste vystúpiť zo spoločnosti bez toho, aby ste museli podstúpiť jej likvidáciu? Jednou z možností je prevod obchodného podielu na inú osobu, buď na iného spoločníka alebo na tretiu osobu.

Prevod na iného spoločníka je prípustný vždy, zo zákona (§ 115 Obchodného zákonníka) a nie je potrebné, aby ho výslovne spoločenská zmluva pripúšťala.  Ak prevádzate svoj obchodný podiel na spoločníka, tak nepotrebujete ani súhlas valného zhromaždenia, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak. V spoločenskej zmluve môžu byť upravené podmienky prevodu obchodného podielu rôznymi spôsobmi, napríklad prevod môžu viazať na súhlas valného zhromaždenia, alebo na súhlas dozornej rady, alebo prevod obchodného podielu môžu úplne vylúčiť. Zmluvná voľnosť spoločníkov nie je ničím obmedzená.

 

Iná situácia nastáva pri prevode obchodného podielu na tretiu osobu, t.j. osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti. Takýto prevod nie je prípustný priamo zo zákona. V spoločenskej zmluve musí byť výslovne uvedené, že je možné previesť obchodný podiel na tretiu osobu, pričom je možné v spoločenskej zmluve stanoviť, či sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia alebo nie. Takýto súhlas nie je potrebný, ak v spoločenskej zmluve je stanovené, že sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje alebo udelenie súhlasu nie je v spoločenskej zmluve upravené.

Ak spoločenská zmluva neobsahuje ustanovenia o prevode obchodného podielu na tretiu osobu, tento prevod je možné uskutočniť až po tom, čo dôjde k zmene spoločenskej zmluvy.

V prípade, ak je v spoločenskej zmluve stanovené predkupné právo spoločníkov spoločnosti k obchodnému podielu iných spoločníkov, v prvom rade ste povinný s ponukou na predaj obchodného podielu osloviť spoločníkov spoločnosti. Ak ju spoločníci odmietnu, obchodný podiel je možné previesť na tretiu osobu.

Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevod obchodného podielu, bez ohľadu na to, či sa obchodný podiel prevádza na iného spoločníka alebo na tretiu osobu, sa prijíma jednoduchou nadpolovičnou väčšinou  prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení (t.j. 51% hlasov prítomných spoločníkov), pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

V prípade, ak sa prevádza iba časť obchodného podielu, valné zhromaždenie musí pred prevodom schváliť rozdelenie tohto obchodného podielu.

Veľmi často sa pri prevodoch obchodných podielov zabúda na bezpodielové vlastníctvo manželov. V prípade prevodu obchodného podielu spoločníkom, ktorého stav je ženatý / vydatá, netreba zabúdať, že s takým prevodom by mal súhlasiť aj manžel / manželka. Ak takýto súhlas nadobúdateľ nebude mať k dispozícii hrozí mu, že bude prevod napadnutý opomenutým manželom / manželkou v premlčacej lehote.

Prevod obchodného podielu v spoločnosti, ktorá má iba jedného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia je trochu iný. Z povahy veci vyplýva, že jediný spoločník je oprávnený kedykoľvek previesť celý svoj obchodný podiel, prípadne rozhodnúť o jeho rozdelení a o prevode jeho časti na tretiu osobu, t.j. aj vtedy, keď zakladateľská listina prevod obchodného podielu vôbec neupravuje.

V ďalšom článku sa budeme venovať zmluve o prevode obchodného podielu.