a

Výhody personálnych agentúr

Dočasné prideľovanie zamestnancov, tzv. „personálny leasing“ je v súčasnosti na Slovensku jedným z najvyužívanejších inštitútov zamestnávania. Takýto spôsob nielen napomáha zvyšovať flexibilitu pracovnej sily a prináša úsporu nákladov zamestnávateľov, ale je aj nástrojom riadenia fluktuácie zamestnancov. Ide o veľmi efektívne a flexibilné riešenie ekonomickej stránky získavania ľudských zdrojov, najmä v čase keď spoločnosť potrebuje dočasne zvýšiť počet pracovníkov.

Medzi najznámejšie výhody personálneho leasingu ďalej patrí odbremenenie zamestnávateľa od administratívnych záležitostí v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom a flexibilita v rámci zvyšovania a znižovania počtu zamestnancov. Zodpovednosť ako zamestnávateľa je takmer výlučne na pleciach personálnej agentúry a rozsah ich vzťahov upravuje Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca. Pre spoločnosť to predstavuje úsporu času a nákladov spojených s výberovým procesom a vedením mzdovej a personálnej agendy.

V praxi je najviac využívaný spôsob leasingu na základe tzv. Rámcovej zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov, v ktorej je dohodnutá odmena  personálnej agentúry za osobo - hodinu, prípadne fixná sadzba za zamestnanca, ak zamestnanec odpracuje menej ako 3 hodiny, respektíve paušálna suma za určitý počet zamestnancov.

Vašou jedinou povinnosťou je ukladať zamestnancovi pracovné úlohy, utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom.