a

Postup pri likvidácii, časť 5.

Ukončenie likvidácie

Schválenie účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie majetkového zostatku príslušným orgánom spoločnosti

Likvidátor predloží na schválenie spoločníkom alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti mimoriadnu účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie majetkového zostatku. Za týmto účelom je likvidátor oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Spoločníci alebo orgán spoločnosti ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti o predložených návrhoch rozhodnú spôsobom a väčšinou hlasov určenou na prijatie uznesenia o zrušení spoločnosti.

Schválením návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku sa likvidácia končí.

Vyplatenie likvidačného zostatku a ochrana veriteľov

Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.

Spoločníkovi nemožno poskytnúť plnenie z dôvodu nároku na podiel na likvidačnom zostatku, resp. likvidačný zostatok skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti a vyplatená odmena likvidátorovi.

Súhlas správcu dane

V zmysle § 68 ods. 10 OBZ a v súlade s § 54 ods. 3 daňového poriadku je likvidátor povinný doložiť návrh na výmaz z obchodného registra súhlasom správcu dane. Tento súhlas si musí likvidátor od správcu vyžiadať. Poplatok za vystavenie písomného súhlasu správcu dane s výmazom je 9,50 EUR v kolkových známkach a je splatný pri podaní žiadosti.

Daňový úrad vydá súhlas spravidla po vykonaní daňových kontrol na DzP a DPH. Nakoľko vykonanie daňových kontrol a vydanie súhlasu správcu dane môže trvať niekoľko mesiacov, odporúča sa požiadať o vydanie súhlasu čo najskôr.

Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra

Do 90 dní po schválení mimoriadnej účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. K nemu pripojí likvidátor konečnú správu, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, rozhodnutie o ich schválení a súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Konečná správa spolu s návrhom na  rozdelenie likvidačného zostatku sa uložia do zbierky listín. Poplatok: žiadny

Zabezpečenie uchovania účtovných záznamov

Spoločnosť je povinná pred svojím zánikom zabezpečiť uchovanie najmä účtovných, daňových, mzdových a i. dokladov podľa osobitných zákonov, napr. § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Zánik spoločnosti

Ku dňu výmazu z obchodného registra spoločnosť zanikne.