a

Novela Občianskeho zákonníka

Dňa 1.6.2014 nadobudne účinnosť zákon č. 106/2014 Z.z., ktorým sa novelizuje Občiansky zákonník.

Uvedená novela reaguje na problematiku poskytovania peňažných prostriedkov spotrebiteľom nebankovými spoločnosťami a neprimeranú výšku odplaty za takéto pôžičky. Zákonom sa zavádza inštitút civilnoprávnej úžery, stanovuje sa najvyššia prípustná odplata pre prípad požičiavania finančných prostriedkov spotrebiteľovi, a i.

Dopĺňa sa § 39a – Úžera v zmysle, ktorého je absolútne neplatný právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumová vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyselnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere. Spotrebiteľ sa tak nebude musieť dovolávať ochrany na súde, ale práve naopak, plošnú ochranu mu zabezpečí súd aj vtedy, ak ho bude žalovať veriteľ, ktorý mu poskytol peniaze za úžerných podmienok.

Poznámka:
Absolútne neplatný právny úkon nemá od začiatku žiadne právne následky, hľadí sa naň akoby neexistoval. Absolútnej neplatnosti sa môže dovolať každý bez ohľadu na to, či bol účastníkom právneho úkonu. Absolútne neplatný právny úkon nemožno dodatočne schváliť a ani odstrániť vadu, ktorá spôsobuje neplatnosť. Ak dôjde k plneniu na základe neplatného právneho úkonu, má druhá strana právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Na absolútnu neplatnosť je súd povinný prihliadať ex offo, teda bez toho aby na to upozorňovali strany sporu.

Pri poskytovaní peňažných prostriedkov na základe spotrebiteľských zmlúv, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať. Odplatou sa pritom majú rozumieť všetky náklady spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov spotrebiteľom. Odplatu, podrobnosti o jej stanovení a najvyššiu prípustnú úroveň odplaty ustanovuje vykonávací predpis.

Novela upravuje v §53c OZ, že ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, všeobecných obchodných podmienok a iných zmluvných dokumentov  súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou nesmú byť uvádzané nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis.

Dopĺňa sa §53d OZ, podľa ktorého je neplatná spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku v znení, ako je uvedená vo výroku rozhodnutia súdu a jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery.

Predmetná novela súčasne novelizuje aj Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok, zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách spotrebiteľa.