a

Zverejňovanie účtovných závierok a ukladanie do zbierky listín

Vzhľadom na vznik registra účtovných závierok (www.registeruz.sk) došlo k úprave spôsobu ukladania účtovných závierok spoločností do zbierky listín obchodného registra. V zmysle novej právnej úpravy nezasielajú spoločnosti svoje účtovné závierky do zbierky listín priamo. Naposledy mali túto povinnosť v roku 2013 za účtovné obdobie končiace 31.12.2012.

Počnúc 1. januárom 2014 zasielajú spoločnosti účtovné závierky spolu s daňovým priznaním Finančnej správe, ktorá dokumenty elektronicky postúpi registru účtovných závierok. Správca registra následne dokumenty, ktoré sa ukladajú a sú obsahom zbierky listín, zasiela do zbierky listín obchodného registra.

Zároveň zanikla povinnosť zverejňovať súvahu, výkaz ziskov a strát v Obchodnom vestníku, nakoľko sa predmetné dokumenty zverejňujú v registri účtovných závierok.