a

Ochrana spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku aleho mimo prevádzkových priestorov predávajúveho

Dňom 13.06.2014 nadobúda účinnosť Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon“), ktorým sa zároveň sa ruší zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 
Zákon upravuje najmä práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zásielkový predaj podľa predchádzajúcej právnej úpravy) alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (podomový predaj podľa predchádzajúcej právnej úpravy), podmienky organizovania predajných akcií a predaja tovaru alebo poskytovania služieb na predajných akciách.
Nový zákon určuje podrobnejšie požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, čím sa sleduje dosiahnutie zvýšenia právnej istoty spotrebiteľov aj predávajúcich. Rozširuje formálne požiadavky na uvedené zmluvy a podrobnejšie upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Dochádza k predĺženiu lehoty na odstúpenie od zmluvy na 14 kalendárnych dní a zároveň sa zavádza takzvaný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľom umožní zjednodušenie postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.
V súvislosti s predajnými akciami sa vymedzujú povinnosti predávajúcich a organizátorov ako ochrana spotrebiteľov voči často agresívnym a iným nekalým obchodným praktikám zo strany predávajúcich na predajných akciách.

Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy, ktorých predmetom je napr. poskytovanie finančných služieb (upravené zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku...), zmluvy o obstaraní zájazdu, a iné uvedené v §1 ods. 2, 3, 4 zákona.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa.

Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom

a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, 

c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo

d) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť až dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi tieto informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, resp. poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Zákon v §7 ods. 6 upravuje, v ktorých prípadoch spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ak bol predmetom zmluvy predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu

Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu. Spotrebiteľ lehotu dodrží ako podal tovar na prepravu v posledný deň lehoty.
Ak nadobudol spotrebiteľ tovar na základe zmluvy uzatvorenej počas predajnej akcie, nie je povinný ho vrátiť predávajúcemu skôr ako mu predávajúci vráti zaplatenú cenu alebo preddavok.
Pri odstúpení znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru.

Zákon upravuje aj tzv. predajnú akciu. Predajnou akciou je akcia určená pre obmedzený počet spotrebiteľov, organizovaná na základe pozvánky alebo iného spotrebiteľom adresovaného oznámenia a jej predmetom je najmä prezentácia, ponuka alebo predaj tovaru alebo poskytnutie služieb a počas ktorej alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy so spotrebiteľom. Konanie takejto akcie je jej organizátor povinný najneskôr 20 dní vopred písomne oznámiť Ústrednému inšpektorátu slovenskej obchodnej inšpekcie, ako aj Slovenskej obchodnej inšpekcii príslušnej podľa miesta konania akcie. Pokiaľ toto písomné oznámenie spĺňa všetky náležitosti podľa zákona, zverejní jeho úplné znenie ústredný inšpektorát na svojej web stránke. Na predajnej akcii sa nesmú predvádzať, ponúkať a predávať služby a tovar, ktoré neboli včas a riadne oznámené inšpekcii a za cenu vyššiu ako bola uvedené v oznámení.

Pokiaľ organizátor predajnú akciu vopred neoznámi, alebo ústredný inšpektorát oznámenie o takejto akcii zo zákonných dôvodov nezverejní alebo organizátor uskutoční akciu v rozpore so svojím oznámením alebo sú predmetom akcie aj služby a tovar, ktoré neboli oznámené, zmluva uzatvorená počas predajnej akcie nevznikne.

Počas predajnej akcie a pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nemožno od spotrebiteľa požadovať ani prijať plnenie (cenu tovaru, cenu služby, preddavky, poplatky).

Pokiaľ predávajúci alebo organizátor zabezpečovali dopravu spotrebiteľov na miesto konania predajnej akcie ako súčasť predajnej akcie, majú povinnosť zabezpečiť aj dopravu späť.

Na právne vzťahy, ktoré vznikli pred 13.06.2014 sa použijú doterajšie predpisy. Ak však ide o právne vzťahy vzniknuté pred 13.06.2014, ktoré trvajú aj po 13.06.2014, vzťahujú sa na ne vybrané ustanovenia nového zákona (§8 ods. 3 a 4 – uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, § 9 ods. 1, 2, 4 a 5 – povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy a § 10 ods. 1, 3, 4 a 7 – práva a povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy)

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk