a

Nariadenia vlády k výške odplaty za spotrebiteľské úvery a pôžičky

Odplata pri spotrebiteľských úveroch a pôžičkách nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú mieru odplaty určenú vykonávací predpisom. Takýmto vykonávacím predpisom je novelizované nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z.

Odplata sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok.

Odplatu pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tvoria:
• úrok
• poplatky
• akékoľvek iné odplatné plnenie alebo iné náklady dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sú spojené s poskytnutí peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov.

Vládne nariadenie stanovuje najvyššiu prípustnú mieru odplaty ako dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. Výnimky z tohto pravidla sa týkajú krátkodobých úverov a úverov do 100 eur, ako aj lízingových zmlúv, ktorých súčasťou je havarijné poistenie. (Účinné od 1.9.2014)

Osobitne sa určuje najvyššia možná odplata pre spotrebiteľské pôžičky na obdobie kratšie ako 3 mesiace alebo pri sumách, ktoré nepresiahnu 100 eur. V takomto prípade je najvyššia prípustná miera odplaty na 30% ročne zo zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov. (Účinné od 1.9.2014)

Pri lízingu s havarijným poistením je najvyššia prípustná miera odplaty 2,5-násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. (Účinné od 1.9.2014)

Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve, všeobecných obchodných podmienkach alebo akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí byť minimálne 1,9 mm. (Účinné od 1.1.2015)