a

Osobný bankrot a oddlženie

Osobný bankrot

upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Osobný bankrot je pre vás určený ak:

• ste fyzická osoba (nepodnikateľ); 
• vaše prevyšujú hodnotu vašho majetku; a
• nie ste schopný vaše dlhy splácať.

Vyhlásenie osobného bankrotu však podlieha niekoľkým podmienkam:

1. Hlavnou podmienkou osobného bankrotu je platobná neschopnosť dlžníka. Platobne neschopným sa stanete, ak:
• nie ste schopný uhradiť aspoň 2 peňažné dlhy (faktúry, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, atď.) ani 30 dní po lehote ich splatnosti; a
• tieto peňažné dlhy nie ste schopný uhradiť viac ako jednému veriteľovi.

2. Ďalšou podmienkou je, že váš majetok musí mať hodnotu najmenej 1 659, 70 Eur, v akejkoľvek forme (nehnuteľnosť, hnuteľné veci, peniaze). Inak súd konanie o osobnom bankrote zastaví pre nedostatok vášho majetku.

3. Ešte pred podaním návrhu na osobný bankrot na príslušnom súde, je potrebné zaplatiť na účet súdu preddavok na odmenu a výdavky správcu vo výške 663,88 Eur.

4. Návrh na vyhlásenie osobného bankrotu je potrebné podať:
• na okresnom súde v mieste bydliska dlžníka;
• do 30 dní od zistenia toho, že ste platobne neschopný.

Návrh na osobný konkurz musí obsahovať nasledovné informácie a prílohy:
• ktorému súdu je návrh určený;
• kto podáva návrh;
• ktorej veci sa týka a čo návrh sleduje (vyhlásenie osobného bankrotu);
• dátum podania návrhu;
• podpis (úradne osvedčený);
• povinnými prílohami sú zoznam majetku, zoznam dlhov, potvrdenie o zaplatení preddavku súdu vo výške 663,88 Eur, atď. 

Po posúdení návrhu na vyhlásenie konkurzu súd rozhodne o začatí konkurzného konania do 15 dní odo dňa doručenia návrhu, resp. do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov návrhu na výzvu súdu. Uznesenie o začatí konkurzného konania sa zverejňuje v Obchodnom vestníku a doručí dlžníkovi.

V prípade, ak súd návrh na vyhlásenie osobného bankrotu odmietne alebo nezačne vo veci konať z iného dôvodu alebo ak navrhovateľ vezme svoj návrh späť, preddavok vo výške 663,88 Eur bude navrhovateľovi vrátený.

Začatie konkurzného konania má nasledovné právne účinky:

  • voči tomu istému dlžníkovi sa nemôže začať iné konkurzné konanie, 
  • na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, 
  • už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie sa prerušuje ex lege a
  • na majetok dlžníka nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva, okrem zákonom ustanovených výnimiek.

Dlžník je po začatí konkurzného konania povinný obmedziť činnosti len na bežné právne úkony upravené v ustanovení § 10 zákona o konkurze. Jedná sa o také úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie životných potrieb dlžníka, ako aj osôb voči ktorým má dlžník vyživovaciu povinnosť. 

Za bežný právny úkon sa nepovažuje:

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, 
b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe, 
c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom, 
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov, 
e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, 
f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, 
g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.

Ak súd osobný bankrot vyhlási (uznesenie o vyhlásení konkurzu sa zverejňuje v Obchodnom vestníku), súd určí správcu, ktorý figuruje ako mediátor a sprostredkovateľ komunikácie medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca určí výšku majetku dlžníka, tento majetok speňaží a čiastočne vyplatí veriteľom dlhy. Správca však nemôže predať vaše osobné veci, nevyhnutné vybavenie domácnosti, zdravotné pomôcky, a pod. V prípade, ak správca siahne na vaše bývanie, je povinný zabezpečiť vám náhradné ubytovanie.

Súd po uspokojení veriteľov z majetku dlžníka rozhodne na návrh správcu o zrušení konkurzu.

 

Oddlženie

Po úspešnom ukončení osobného bankrotu nasleduje druhá možná fáza, ktorá sa nazýva oddlženie. Oddlženie upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v § 166 a nasl.

Návrh na oddlženie môžete podať na súd:
• spolu s návrhom na vyhlásenie osobného bankrotu; alebo
• počas priebehu samotného  konkurzného konania.

Návrhu na oddlženie súd môže, ale aj nemusí vyhovieť. Závisí to najmä od vášho správania pred a počas konkurzného konania a od vášho úprimného záujmu zaplatiť dlhy aj zvyšným veriteľom, ktorí neboli uspokojení počas prvej fázy (konanie o osobnom bankrote). Návrh musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Taktiež by ste mali mať zabezpečený pravidelný príjem.

Ak súd oddlženie povolí (uznesením o povolení oddlženia, ďalej len ako „uznesenie“), znamená to pre vás:

• 3-ročné skúšobné obdobie, počas ktorého sú všetky vaše úkony pod dohľadom správcu určeného súdom; Právne úkony Vás ako dlžníka podliehajú písomnému súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom v uznesení.
povinnosť vynaložiť všetku snahu a využiť všetky dostupné možnosti na získanie finančných prostriedkov na zaplatenie vašich zvyšných dlhov; t.j. získať zamestnanie alebo podnikať a poskytovať správcovi všetky požadované informácie, najmä o príjmoch a výdavkoch, zmene zamestnania, bydliska, sídla podnikania, atď.
na konci každého roka povinnosť uhradiť správcovi určitú sumu, ktorá však nesmie prevýšiť hodnotu 70% vašich čistých príjmov za celý rok. Z tejto sumy si správca odpočíta svoju odmenu a zvyšok použije na (čiastočné) vyplatenie vašich dlhov voči veriteľom.

Skúšobné obdobie sa končí buď riadne po uplynutí doby 3 rokov, alebo predčasne, ak porušíte svoje povinnosti.

Po riadnom ukončení skúšobného obdobia 3 rokov súd vyhlási vaše úplné oddlženie. To znamená, že veritelia už nebudú môcť od vás požadovať zaplatenie dlhov, ktoré boli prihlásené u správcu počas prvej fázy osobného bankrotu. Dlhy a záväzky, ktoré vám vzniknú po ukončení prvej fázy osobného bankrotu a počas skúšobnej doby 3 rokov, vám však oddlžením nezanikajú.