a

Centrálny register exekúcií

Dňom 1.1.2015 vznikol Centrálny register exekúcií, ktorý vedie Slovenská komora exekútorov. Exekútori majú povinnosť naplniť databázu registra právoplatne neskončenými exekúciami, a to od vzniku exekútorských úradov v roku 1995. Register je vedený v elektronickej podobe a bude verejne prístupný na stránke Slovenskej komory exekútorov www.ske.sk. Bezplatne budú môcť v registri vyhľadávať údaje exekútori a orgány verejnej správy, pre ostatných bude jeho použitie podmienené registráciou a úhradou poplatku. Výpis z registra exekúcií bude verejnou listinou.  Register bude plne funkčný od 01.7.2016.

Do registra sa o každej právoplatne neskončenej exekúcii zapisujú tieto údaje:
a) označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, 
b) spisová značka súdu podľa písmena a), 
c) označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie, 
d) spisová značka exekučného spisu exekútora, 
e) deň, mesiac a rok
1. udelenia poverenia na vykonanie exekúcie, 
2. vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie, 
3. vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti, 
f) označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd, 
g) ak ide o povinného
1. fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, 
2. fyzickú osobu - podnikateľa, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 
3. právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.

Postup a lehoty, v ktorých sa bude vykonávať zápis, zmena a výmaz údajov z registra exekúcií, ako aj výšku odmeny, ktorá bude patriť komore za prístup do registra a za vydanie výpisu alebo potvrdenia, upraví vykonávací predpis.

Výška administratívneho poplatku bude závisieť od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka. Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, bude patriť komore odmena vo výške cca 2,50 eura za stranu.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk