a

Spotrebiteľský úver už len na základe povolenia NBS

S účinnosťou od 1.4.2015 sa novelizuje zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „zákon“). Cieľom novely je úprava podmienok pre poskytovanie spotrebiteľských úverov a udeľovanie povolení poskytovateľom spotrebiteľských úverov, ktorí nie sú bankami.

Veriteľ (t.j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti) je oprávnený poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (NBS). Ak poskytne spotrebiteľský úver osoba, ktorá nemá udelené povolenie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, takáto zmluva je neplatná. NBS udeľuje dva typy povolení:

a) bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov, a
b) s obmedzeným rozsahom poskytovania spotrebiteľských úverov (celkový objem poskytnutých spotrebiteľských úverov nesmie prekročiť 10.000,- EUR za posledných 12 kalendárnych mesiacov, a to za každých nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov).

NBS udeľuje povolenie na základe písomnej žiadosti. Povolenie je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu. Na základe vydaného povolenia veriteľ podá registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona do obchodného registra a následne predloží NBS výpis z OR SR so zapísaným predmetom činnosti. Zoznam veriteľov zverejňuje na svojom webovom sídle NBS.

Na udelenie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery v neobmedzenom rozsahu musí žiadateľ spĺňať podmienky a predložiť písomnosti podľa § 20a zákona. Žiadateľ musí napr. byť akciovou spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným, musí mať zriadenú dozornú radu, splatený peňažný vklad do základného imania najmenej vo výške 500.000,- EUR, preukázať pôvod tohto imania a finančných zdrojov, z ktorých sa budú poskytovať spotrebiteľské úvery, musí mať sídlo alebo organizačnú zložku umiestnenú na území SR, osoby ktoré sú členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady, prokuristom musia mať zákonom predpísanú odbornú spôsobilosť, byť bezúhonné a dôveryhodné, atď. Výška základného imania právnickej osoby, ktorej bolo vydané takéto povolenie nesmie počas celej doby platnosti  povolenia klesnúť pod ustanovenú sumu.

Na rozdiel od vyššie uvedeného, povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu môže byť udelené právnickej aj fyzickej osobe. Žiadatelia o udelenie tohto typu povolenia nemusia spĺňať také prísne podmienky, ako sú zákonom stanovené pre prvý typ povolenia. Podmienky, ktoré musí žiadateľ o tento typ povolenia spĺňať a zoznam písomnosti, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti sú uvedené v §20b (s odkazom na § 20a) zákona. V prípade, ak veriteľ poskytne spotrebiteľské úvery v období 12 kalendárnych mesiacov vo väčšom rozsahu ako 10.000,- EUR, je povinný podať žiadosť o povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov  v neobmedzenom rozsahu. Pokiaľ tak neurobí, udelené povolenie mu zo zákona zaniká.

Veritelia, ktorí poskytujú spotrebiteľské úvery k 1.4.2015 podľa predpisu účinného do 31.3.2015, môžu poskytovať spotrebiteľské úvery len do 31.8.2015. Ak chcú vykonávať túto činnosť aj po tomto dátume, musia najneskôr do 31.5.2015 podať žiadosť o vydanie povolenia podľa predpisu účinného od 1.4.2015. V opačnom prípade sa ich zápis v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery zruší k 31.8.2015.