a

Mediácia

Mediácia je spôsob riešenia sporov mimo súdov, pri ktorej sporné strany riešia konflikt za asistencie mediátora. Ide o rýchlejší, menej nákladný, neformálny a flexibilnejší spôsob ukončenia sporov. Mediácia sa vzťahuje najmä na spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov. Je možné ju využiť kedykoľvek - pred súdnym sporom, či arbitrážou, ale aj počas nich.

V procese mediácie sa mediátor ako neutrálna osoba snaží prostredníctvom sprostredkovávania komunikácie medzi stranami sporu, napomáhania pochopenia druhej strany, vytvárania atmosféry napomáhajúcej vzájomnej komunikácii a snahe o ukončenie konfliktu, priviesť zúčastnené osoby k dohode, ktorá bude kompromisom prijateľným pre obe strany.

Mediátorom je osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátora si vyberú zúčastnené osoby a uzatvoria s ním písomnú dohodu o začatí mediácie, v ktorej sa dohodnú na mediácii konkrétneho sporu. Pravosť podpisov zúčastnených osôb, alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená. Mediácia sa začína uložením takejto dohody v Notárskom centrálnom registri listín, pričom takéto uloženie má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Ak sa mediácia skončí úspešne, t.j. uzatvorením písomnej dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, je táto dohoda pre osoby zúčasnené na mediácii záväzná. Ak bola dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, či rozhodcovským orgánom, môže byť titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo výkon exekúcie.

Mediátor má nárok na odmenu, ktorá sa určí vzájomnou dohodou so zúčastnenými osobami. Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

Mediáciu upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk