a

Zákon o správcoch bytových domov

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22.09.2015 zákon o správcoch bytových domov, ktorým zároveň novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Zavádza zoznam správcov, ktorý bude vedený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a bude verejne prístupný na webovom sídle ministerstva http://www.telecom.gov.sk/.

Zoznam bude obsahovať:
a) obchodné meno fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby, miesto podnikania alebo sídlo,
b) IČO,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu členov štatutárnych orgánov/zodpovedných zástupcov,
d) adresu kancelárie správcu, úradné hodiny a kontakt,
e) deň zápisu správcu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu,
f) sankcie za porušenie povinností súvisiacich s výkonom správy.

Do zoznamu zapíše ministerstvo na základe písomnej žiadosti fyzickú osobu podnikateľa, ktorá:
a) má živnostenské oprávnenie v predmete podnikania správa a údržba bytového fondu,
b) je dôveryhodná,
c) má odbornú spôsobilosť, resp. má zodpovedného zástupcu, ktorý je dôveryhodný a má potrebnú odbornú spôsobilosť,
d) má zriadenú kanceláriu.

Do zoznamu zapíše ministerstvo na základe písomnej žiadosti právnickú osobu, ktorá:
a) má aspoň jedného člena štatutárneho orgánu, resp. zodpovedného zástupcu v pracovnom pomere, ktorý je dôveryhodný a odborne spôsobilý,
b) má živnostenské oprávnenie v predmete podnikania správa a údržba bytového fondu,
c) má sídlo na území SR alebo iného členského štátu EÚ, alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d) členovia štatutárneho orgánu sú dôveryhodní,
e) má zriadenú kanceláriu.

Dôveryhodnou je osoba, ktorá:
a) v posledných piatich rokoch nebola vyčiarknutá zo zoznamu (s výnimkou ak o vyčiarknutie požiadala),
b) v posledných piatich rokoch nebola členom štatutárneho orgánu právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu (s výnimkou ak o vyčiarknutie požiadala), a to v čase jej vyčiarknutia,
c) predložila čestné vyhlásenie o pravdivosti ňou uvedených údajov.

Správca musí byť zapísaný v zozname a spĺňať podmienky stanovené týmto zákonom.

Správca musí mať odbornú spôsobilosť alebo musí mať v pracovnom pomere zodpovedného zástupcu, ktorý má požadovanú odbornú spôsobilosť.

Odborná spôsobilosť sa získava absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania, ktoré je zamerané na základné právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov, administratívne zabezpečenie výkonu správy, odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov a finančný manažment a hospodárenie. Ministerstvo môže nariadiť ďalšie odborné vzdelávanie, ktorého je správca, resp. zodpovedný zástupca povinný sa zúčastniť a predložiť o tom ministerstvu osvedčenie.

Správca musí mať zriadenú kanceláriu vo verejne prístupnej budove. Kancelária musí byť označená obchodným menom správcu a označením „Správca bytových domov“. Úradné hodiny pre vlastníkov musia byť najmenej dva dni v týždni minimálne 4 za sebou idúce hodiny.

Správca musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov.

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu správcu, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, ak:
a) o to písomne požiada,
b) mu zanikne alebo je zrušené živnostenské oprávnenie v predmete podnikania správa a údržba bytového fondu,
c) viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace nemá poistenie,
d) nevyhovel pri ďalšom odbornom vzdelávaní alebo ho v určenom termíne nevykonal,
e) nie je dôveryhodný,
f) viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, resp. nemá zodpovedného zástupcu, a/alebo nemá kanceláriu,
g) mu za posledných 24 mesiacov bol viac ako tri krát uložená pokuta za porušenie povinností podľa tohto zákona (napr. informovať ministerstvo o zmene osoby, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odbornú spôsobilosť, o zriadení a zrušení kancelárie, o zmene adresy kancelárie, o zmene úradných hodín a kontaktných údajov, o vzniku a zániku poistenia, o skutočnostiach, ktoré sú dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu).

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu správcu, ktorý je právnickou osobou, ak:
a) o to písomne požiada,
b) mu zanikne alebo je zrušené živnostenské oprávnenie v predmete podnikania správa a údržba bytového fondu,
c) viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace nemá poistenie a/alebo zriadenú kanceláriu,
d) viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace nemá aspoň jedného člena štatutárneho orgánu, resp. zodpovedného zástupcu, ktorý je dôveryhodný a odborne spôsobilý,
e) zanikol, bol zrušený alebo súd rozhodol o jeho neplatnosti podľa Obchodného zákonníka,
f) ktorýkoľvek z členov štatutárneho orgánu nie je dôveryhodný,
g) mu za posledných 24 mesiacov bol viac ako tri krát uložená pokuta za porušenie povinností podľa tohto zákona (viď vyššie).

Dohľad nad dodržiavaním podmienok pre výkon činnosti správcov v zmysle tohto zákony vykonáva ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby.

Správca, ktorý spravuje bytové domy musí splniť podmienky podľa tohto zákona najneskôr do 31.12.2017.

Zmena zákona 182/1993 Z.z.

Ak bol správca vyčiarknutý zo zoznamu správcov, zmluva o výkone správy bytového domu zaniká dňom účinnosti zmluvy o výkone správy uzavretej s novým správcom, resp. dňom vzniku spoločenstva, najneskôr však uplynutím 6 mesiacov od vyčiarknutia. Ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o správe s novým správcom alebo spoločenstvo nevzniklo do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí, vzniká spoločenstvo zo zákona.

Zmluvy o výkone správy účinné pred 1.1.2018 uzatvorené s fyzickou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu bytových domov, ktorá k 31.12.2017 nespĺňa podmienky podľa zákona o správcov bytových domov, zanikajú najneskôr k 30.6.2018. Ak do 30.6.2018 nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o výkone správy s novým správcov, resp. ku vzniku spoločenstva, vzniká spoločenstvo zo zákona.