a

Návrh zákona o upomínacom konaní (platobné rozkazy)

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo nový zákon o upomínacom konaní, ktorým sa má upraviť postup súdu a strán sporu pri prejednávaní a rozhodovaní sporov o peňažných nárokoch. Návrh zákona je v súčasnosti na medzirezortnom pripomienkovaní. Ministerstvo si od nového zákona sľubuje zrýchlenie a zefektívnenie procesu vymáhania peňažných pohľadávok, ako aj odbremenenie súdov od agendy platobných rozkazov. Návrh zákona počíta s vytvorením jedného špecializovaného pracoviska pre celé územie SR a ktoré by malo byť na Okresnom súde Banská Bystrica. Proces bude elektronizovaný prostredníctvom štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním. Upomínacie konanie bude plne v réžii vyšších súdnych úradníkov, o opravnom prostriedku (sťažnosť) bude v zákonom stanovených prípadoch rozhodovať sudca (odmietnutie návrhu, odporu, trovy).

Konanie by sa malo začať podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu žalobcom, pričom návrh spolu s prílohami sa má podávať výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára s kvalifikovaným elektronickým podpisom. Súd by mal platobný rozkaz vydať do 10 pracovných dní od podania návrhu, za predpokladu, že návrh nebude odmietnutý z dôvodu, že je neprípustný alebo že uplatňovaný nárok nemožno odôvodnene predpokladať, alebo že neboli odstránené vady návrhu. Rozhodnutím súd uloží žalovanému, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tejto lehote podal odpor na súd.

Platobný rozkazu súd odošle žalobcovi a žalovanému, pričom sa doručuje ako elektronický úradný dokument podľa zákona č. 305/2013 Z.z. (zákon o e-Governmente). Žalovanému sa odošle spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami predloženými žalobcom a predpísaným tlačivom na podanie odporu. Pokiaľ nie je možné doručiť platobný rozkaz žalovanému elektronicky, doručuje sa mu na adresu uvedenú žalobcom, prípadne na adresu zistenú súdom na základe šetrenia v príslušných registroch. Žalovanému sa platobný rozkaz doručuje do vlastných rúk.

Ak platobný rozkaz nebude možné žalovanému doručiť, súd žalobcu vyzve, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy
a) navrhol pokračovanie konania vo veci samej na súde príslušnom podľa predpisov o civilnom sporovom konaní,
b) doplnil návrh o náležitosti žaloby podľa Civilného sporového poriadku,
c) zaplatil súdny poplatok za návrh na pokračovanie konania vo veci samej.

Návrh na pokračovanie konania vo veci samej musí žalobca urobiť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliada. V prípade nepodania takéhoto návrhu alebo nezaplatenia súdneho poplatku sa platobný rozkaz zrušuje a konanie sa zastavuje.

Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať na predpísanom tlačive odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje; to neplatí, ak sú tu podmienky na odmietnutie odporu a odpor bol odmietnutý. Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku.

Žalovaný môže v lehote na podanie odporu žiadať, aby mu bolo povolené plnenie priznaného nároku v splátkach (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť je prípustná, ak
a) žalovaný je fyzickou osobou a nepodal odpor a nárok žalobcu v žiadosti uznal,
b) priznaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2000 eur,
c) žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich rovnomerne rozvrhnutých mesačných splátkach, pričom výška jednotlivej splátky, s výnimkou poslednej splátky bude aspoň 50 eur mesačne,
d) žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením veriteľa, že prvú splátku zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, vždy ku dňu zaplatenia prvej splátky.

Ak súd žiadosti vyhovie, určí výšku a podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku. Nesplnením čo i len jednej zo splátok včas, povinný stráca výhodu splátok.

Odpor, ktorý súd neodmietol, odošle žalobcovi do piatich pracovných dní od jeho podania a vyzve žalobcu, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy na predpísanom elektronickom formulári
a) navrhol pokračovanie konania vo veci samej na súde príslušnom podľa predpisov o civilnom sporovom konaní,
b) doplnil návrh o náležitosti žaloby podľa Civilného sporového poriadku a vyjadril sa k podanému odporu,
c) zaplatil súdny poplatok za návrh na pokračovanie konania vo veci samej.
Ak tak, žalobca v určenej lehote neurobí, súd konanie zastaví a o náhrade trov konania rozhodne tak, že ich prizná žalovanému.

Návrh na pokračovanie konania vo veci samej sa považuje za podanie žaloby podľa predpisov o civilnom sporovom konaní. Platí, že právne účinky podania žaloby nastali podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej zákonom o súdnych poplatkoch.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk