a

Návrh úpravy inštitútu osobného bankrotu

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá je zameraná na úpravu inštitútu osobného bankrotu, nakoľko vzhľadom na jeho súčasnú právnu úpravu je oddlženie fyzických osôb využívané minimálne, pričom mnohým osobám voči ktorým sú vedené exekúcie by mohol osobný bankrot výrazne pomôcť. Cieľom má byť vytvorenie relatívne jednoduchého a rýchleho konania, s ktorým nebudú spojené vysoké náklady. V súčasnosti je návrh zákona v na medzirezortnom pripomienkovaní.

Dlžník (fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ) sa v zmysle návrhu bude môcť zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch alternatív, buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z dvoch uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov.

Dlžník má byť oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedené exekučné konanie.
Dlžník má v návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo v návrhu na určenie splátkového kalendára zároveň vyhlásiť, že je platobne neschopný, čo znamená že nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.

V prípade konkurzu dlžník odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.

Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné)  však bude musieť dlžník  splácať aj po oddlžení  (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví alebo spôsobenú úmyselne, peňažný trest podľa Trestného zákona, ...).

Osobný bankrot sa navrhuje aj pre nemajetných dlžníkov, pričom s nákladmi konkurzu by im mohol pomôcť štát.

Návrh zákona počíta aj s povinným zastúpením dlžníka advokátom alebo Centrom právnej pomoci.

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk