a

Správca musí viesť osobitný účet pre každý bytový dom

Do roku 2010 si mohol správca viesť účet Fondu opráv na svoje meno. Dnes je to už protiprávne. Podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  musí správca viesť peniaze od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a prostriedky fondu opráv oddelene od vlastných bankových účtov a osobitne pre každý spravovaný dom.

Túto zmenu zaviedla novela bytového zákona č. 70/2010, ktorá  doplnila do zákona ustanovenia § 7b ods. 4 a § 8 ods. 3, ktoré zdôrazňujú, že majiteľom účtu domu zriadeného spoločenstvom alebo správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Toto ustanovenie zákona zdôrazňuje, že jedine vlastníci bytov a nebytových priestorov majú oprávnenie rozhodovať a disponovať finančnými prostriedkami, ktoré sami tvoria na svoj účet a ktoré môžu byť použité iba na služby, obnovu a na ďalšie účely, o ktorých sami rozhodnú.

 

Viesť účty oddelene je pritom dôležité predovšetkým vtedy, ak sa rozhodnú vlastníci zobrať si úver na opravu alebo rekonštrukciu domu. Pre banku sú totiž v tomto prípade partneri vlastníci bytov, nie správca. Banka potom pre vlastníkov bytov zriaďuje bežné účty so špeciálne upravenou zmluvou k účtu kvôli ochrane vkladov. 

Čo musia doložiť vlastníci v banke, ak chcú úver

 • písomnú žiadosť o úver

 • aktuálny úplný list vlastníctva

 • ak správu domu vykonáva správca, kópiu zmluvy o výkone správy, vrátane jej znenia a všetkých dodatkov

 • doklad o pridelení IČO a výpis z obchodného resp. živnostenského registra správcu, alebo spoločenstva vlastníkov

 • rozpočet bytového domu a plán opráv a investičných akcií

 • rozpočtové náklady na plánovú investíciu

 • správy o finančnom hospodárení domu

 • výkazy o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv

 • evidenciu neplatičov

 • schválenú výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv

 • zápisnicu a prezenčnú listinu zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, z ktorej jednoznačne vyplýva, odsúhlasenie realizácie investičnej akcie, získanie úveru z peňažného ústavu, dĺžka splácania úveru, ponúkané zabezpečenie úveru a príslušné splnomocnenia pre správcu

  Nabudúce Vám prinesieme informácie o tom, čo znamenajú neplatiči pre ostatných obyvateľov domu. Čítajte naše aktuality a buďte v obraze.