a

Postup pri likvidácii spoločnosti, 4. časť

Daň z príjmov

V zmysle  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZoDP“) nie je podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti predmetom dane z príjmu.

Príjem obchodnej spoločnosti, ktorá sa zrušuje likvidáciou sa zdaňuje nasledovne:

Zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom do likvidácie, končí dňom predchádzajúcim dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. Spoločnosť je povinná podať za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie do 3 mesiacov od jeho skončenia. Mimoriadna účtovná závierka zostavená ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie tvorí podklad pre daňové priznanie pre daň z príjmov.

 

Dňom vstupu do likvidácie sa začína nové zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.

Skončením likvidácie, napriek tomu, že táto právna skutočnosť nie je v žiadnej právnej norme výslovne definovaná, sa rozumie deň rozdelenia likvidačného zostatku. Základ dane tvorí hospodársky výsledok dosiahnutý počas likvidácie. Spoločnosť je povinná podať za uvedené zdaňovacie obdobie daňové priznanie do 3 mesiacov od jeho skončenia.

Spoločnosť v likvidácii v zdaňovacom období, ktoré začína dňom vstupu do likvidácie a končí dňom skončenia likvidácie, neplatí preddavky na daň (§ 42 ods. 3 ZoDP).

Daň z pridanej hodnoty

V zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. (ďalej len ako „ZoDPH“) je spoločnosť povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane.  Platiteľ môže tiež požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty aj pred tým ako skončí v tuzemsku činnosť, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790,- EUR. Spoločnosť môže požiadať o zrušenie registrácie už ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. Daňový úrad na základe žiadosti vydá rozhodnutie o zrušení registrácie a určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť spoločnosť platiteľom. Uplynutím dňa, kedy prestáva byť spoločnosť platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii. Spoločnosť je povinná vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 10 dní odo dňa, keď prestala byť platiteľom dane. Spoločnosť je povinná do 25 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tej dobe daň aj zaplatiť.

Spoločnosť je povinná odviesť daň zo zostatkovej hodnoty majetku a z ceny zásob zistených ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.