a

Postup pri likvidácii spoločnosti, 4. časť

Daň z príjmov

V zmysle  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZoDP“) nie je podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti predmetom dane z príjmu.

Príjem obchodnej spoločnosti, ktorá sa zrušuje likvidáciou sa zdaňuje nasledovne:

Zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom do likvidácie, končí dňom predchádzajúcim dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. Spoločnosť je povinná podať za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie do 3 mesiacov od jeho skončenia. Mimoriadna účtovná závierka zostavená ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie tvorí podklad pre daňové priznanie pre daň z príjmov.

 

Dňom vstupu do likvidácie sa začína nové zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.

Skončením likvidácie, napriek tomu, že táto právna skutočnosť nie je v žiadnej právnej norme výslovne definovaná, sa rozumie deň rozdelenia likvidačného zostatku. Základ dane tvorí hospodársky výsledok dosiahnutý počas likvidácie. Spoločnosť je povinná podať za uvedené zdaňovacie obdobie daňové priznanie do 3 mesiacov od jeho skončenia.

Spoločnosť v likvidácii v zdaňovacom období, ktoré začína dňom vstupu do likvidácie a končí dňom skončenia likvidácie, neplatí preddavky na daň (§ 42 ods. 3 ZoDP).

Daň z pridanej hodnoty

V zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. (ďalej len ako „ZoDPH“) je spoločnosť povinná požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane.  Platiteľ môže tiež požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty aj pred tým ako skončí v tuzemsku činnosť, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790,- EUR. Spoločnosť môže požiadať o zrušenie registrácie už ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. Daňový úrad na základe žiadosti vydá rozhodnutie o zrušení registrácie a určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť spoločnosť platiteľom. Uplynutím dňa, kedy prestáva byť spoločnosť platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii. Spoločnosť je povinná vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 10 dní odo dňa, keď prestala byť platiteľom dane. Spoločnosť je povinná do 25 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tej dobe daň aj zaplatiť.

Spoločnosť je povinná odviesť daň zo zostatkovej hodnoty majetku a z ceny zásob zistených ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.

 

 

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk