a

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.5.2014

Od 1.5.2014 je účinná novela zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ktorá mimo iné zavádza novú definíciu pojmu spotrebiteľ a predávajúci:

„spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania“

„predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet“

Upravuje zákaz účtovania poplatku spotrebiteľovi za použitie platobného prostriedku alebo za iný spôsob platby nad rámec skutočných nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s použitím iného spôsobu platby.

Zakazuje sa využívanie audiotextových čísel ako kontaktných čísel, na ktorých môže spotrebiteľ predávajúceho kontaktovať v súvislosti s uzatvorenou zmluvou

Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa:

–    Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho je neprípustná. To neplatí ak bola uzatvorená vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol o dôsledkoch jej uzatvorenia poučený a mal možnosť uzatvorenie takejto dohody odmietnuť.

–    Zabezpečenie zmenkou alebo šekom nie je prípustné.

–    Predávajúci nesmie spotrebiteľovi určiť osobu, ktorá má konať v mene spotrebiteľa. Pokiaľ spotrebiteľská zmluva obsahuje ustanovenia, ktorými spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na vykonanie právnych úkonov súvisiacich s plnením spotrebiteľskej zmluvy sú neplatné.

–    Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktorými spotrebiteľ vopred uznáva svoj dlh pre prípad neplnenia záväzkov sú neplatné.

–    Splnomocnenie tretej osoby spotrebiteľom na uzavretie dohody o zabezpečení záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy je neplatné.

Spotrebiteľ nie je povinný uhradiť náklady na vymáhanie pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá vymáha pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci, ani iná osoba vymáhajúca pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy nesmie v súvislosti s uplatňovaním, či vymáhaním pohľadávky spotrebiteľa osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku alebo ho kontaktovať, resp. obťažovať počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo po 18 hod. v pracovných dňoch.