a

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Účelom novely Obchodného zákonníka, schválenej NR SR dňa 12.11.2015, je s účinnosťou od 1. januára 2017 vytvoriť novú formu obchodnej spoločnosti, ktorá ponúkne komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností (napr. investície do startupov).

Nová kapitálová obchodná spoločnosť sa nazýva jednoduchou spoločnosťou na akcie, skratka j.s.a., (ďalej len „JSA“) a predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky aj s.r.o. aj a.s. Na JSA sa budú vzťahovať viaceré zákonné ustanovenia o súkromnej akciovej spoločnosti, nepôjde však o podtyp akciovej spoločnosti.

JSA, oproti spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, nebude môcť byť založená za iným účelom ako podnikanie.

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero osôb. Zakladateľské dokumenty podliehajú sprísneným požiadavkám na formu. Zakladateľská listina, resp. zakladateľská zmluva, musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone a jej súčasťou sú stanovy spoločnosti.

Ide o kapitálovú obchodnú spoločnosť povinne vytvárajúcu základné imanie, ktorého hodnota musí byť aspoň jedno euro. Spravidla však bude potrebné základné imanie, ktoré zodpovedá rozsahu podnikateľskej činnosti vykonávanej JSA.

Spoločnosť nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií a pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky peňažné a aj nepeňažné vklady. Akcie spoločnosti môžu byť vydané len ako zaknihované a môžu znieť len na meno. JSA prostredníctvom centrálneho depozitára (všetky akcie spoločnosti sú zaknihované) zabezpečuje vedenie registra akcionárov, ktorý oproti právnej úprave akciovej spoločnosti nahrádza zoznam akcionárov.

Stanovami môže byť obmedzená alebo vylúčená prevoditeľnosť akcií alebo niektorých druhov akcií spoločnosti. Právny úkon, ktorým sa v akcie previedli rozpore s obmedzením alebo vylúčením je neplatný. Ďalšie podrobnosti o obmedzení alebo vylúčení prevoditeľnosť akcií, ich odkupovanie spoločnosťou a i. sú upravené zákonom.

Spoločníci JSA si môžu písomnou dohodou  (akcionárska zmluva) upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti, najmä:

a)      spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti,
b)      spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti,
c)      podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania a
d)      vedľajšie dojednania súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti

Podpisy na akcionárskej zmluve sa musia úradne osvedčiť. Akcionárska zmluva nenadobudne účinnosť skôr ako dňom úradného osvedčenia pravosti podpisov zmluvných strán.

Orgánmi JSA sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a fakultatívne dozorná rada.

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

JSA bude môcť zaniknúť zlúčením alebo splynutím, pričom sa pripúšťa zlúčenie s akciovou spoločnosťou, ak JSA zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť

JSA môže zmeniť právnu formu len na akciovú spoločnosť. Obchodná spoločnosť alebo družstvo nemôže zmeniť právnu formu na JSA.