a

Záväznosť elektronickej zbierky zákonov

NR SR schválila dňa 18.11.2015 zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov, ktorý nahrádza zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov. Nová úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem ustanovení zákona upravujúcich tvorbu právnych predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť až 1. aprílom 2016.
Zákon upravuje pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zbierka zákonov sa vydáva v elektronickej podobe a v listinnej podobe. Elektronická podoba a listinná podoba zbierky zákonov majú rovnaké právne účinky a zhodný obsah, s výnimkami ustanovenými týmto zákonom (napr. zverejňovanie konsolidovaných znení právnych predpisov v elektronickej zbierke). 
V elektronickej podobe zbierky zákonov sa vyhlasujú konsolidované znenia právnych predpisov, ktoré zostavuje ministerstvo spravodlivosti. Vyhlásené konsolidované znenia právneho predpisu ministerstvo spravodlivosti označí ako právne záväzné. Elektronická zbierka zákonov je dostupná na www.slov-lex.sk