a

Poplatky za podania do Obchodného registra od 1.1.2016

Od 1.1.2016 sa mení výška poplatok za podania návrhov do Obchodného registra.

a) z návrhu na prvý zápis:

  1. akciovej spoločnosti - 750 eur
  2. iných právnických osôb - 300 eur
  3. fyzickej osoby podnikateľa - 150 eur
  4. organizačnej zložky podniku právnickej osoby - 300 eur
  5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa - 30 eur
  6. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby - 300 eur
  7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby - 150 eur

b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) - 330 eur

c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska - 66 eur

d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia - 99 eur

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2015.