a

Daňové výdavky za rok 2015 a novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2016

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa zákon o dani z príjmov novelizoval aj v časti upravujúcej daňové výdavky a to tak, že od sa rozšírila skupina výdavkov, ktoré znižujú základ dane až po zaplatení (§ 17 ods. 19 zákona 595/2003 Z.z.).  

Novelou účinnou od 1. januára 2016 sa spresňuje určenie poradenských a právnych služieb, pri ktorých je potrebné skúmať podmienku zaplatenia (právne poradenstvo, notárske služby, arbitráže a urovnanie sporov, aukčné služby, finančný audit, kontrola účtov, zostavenie účtovnej závierky, účtovná evidencia a ostatné účtovné služby, daňové poradenstvo, platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo.)
Ostatné poradenské služby sú naďalej uznateľné bez ohľadu na ich zaplatenie.

§ 17 ods. 19 zákona 595/2003 Z.z. v znení od 1.1.2016:

Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú:

a) kompenzačné platby vyplácané podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach u ich dlžníka,

b) výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,

c) výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady,

d) odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu; pričom tento limit sa nevzťahuje na vybrané subjekty (napr. banky, poisťovne a zaisťovne)

e) výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,

f) výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2,

g) výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorázovo.


Vyššie uvedené výdavky (náklady) budú daňovým výdavkom (nákladom) až v zdaňovacom období, v ktorom budú uhradené.

Ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktoré upravujú zahrnovanie výdavkov (nákladov) do základu dane len po zaplatení, sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

Ustanovenia § 17 ods. 19 písm. f) a g) zákona v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015.