a

Oddlženie fyzickej osoby

NRSR schválila dňa 29.11.2016 novelu konkurzného zákona, ktorá obsahuje okrem iného aj novú rozsiahlu úpravu oddlženia fyzickej osoby.

Dlžník (fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ), ktorý je platobne neschopný, sa môže domáhať oddlženia jednou z dvoch alternatív, buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Opätovne sa môže domáhať oddlženia až po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Pre fyzické osoby sa zavádza samostatná definícia platobnej neschopnosti. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.

Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba, ak je voči nemu vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Zároveň je povinný vyhlásiť, že je platobne neschopný.

Z uspokojenia sú vylúčené pohľadávky, t.j. sú nevymáhateľné:

a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok, zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,

b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,

c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,

d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu bola porušená pred rozhodujúcim dňom,

e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,

f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.

Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné)  však bude musieť dlžník  splácať aj po oddlžení  (napr. pohľadávky dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví alebo spôsobenú úmyselne, peňažný trest podľa Trestného zákona, pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi...).

V záujme ochrany dlžníkov pred stratou bývania zákon zavádza tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia dlžníka. Dlžník, ktorý prejde osobným bankrotom, bude mať právo voči tzv. nezabezpečeným veriteľom uchrániť si istú sumu, ktorá mu ostane zachovaná a mohol si z nej platiť napríklad nájomné.

V prípade konkurzu dlžník odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.

Osoby v materiálnej núdzi majú nárok na právnu pomoc v konaní o oddlžení spočívajúcu v zastupovaní dlžníka v konaní o oddlžení až do ustanovenia správcu a v poskytnutí preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu. Hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení je dlžník povinný vrátiť Centru právnej pomoci v mesačných splátkach do troch rokov od jeho poskytnutia.

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

Zákon nadobúda účinnosť 1.1.2017, avšak časť zákona upravujúca oddlženie nadobúda účinnosť až 1.3.2017.