a

Individuálne pracovnoprávne spory

Civilný sporový poriadok zaviedol aj osobitnú kategóriu sporov -  spory s ochranou slabšej strany. Za účelom spravodlivej a rýchlej ochrany porušených alebo ohrozených subjektívnych práv, zaviedol zákonodarca pri sporoch s ochranou slabšej strany osobitné procesné pravidlá  v podobe doplnení či odklonov od niektorých všeobecných pravidiel pre sporové konanie.

Medzi spory s ochranou slabšej strany patria:
- spotrebiteľské spory (§ 290 CSP a nasl.)
- antidiskriminačné spory (§ 307 CSP a nasl.)
- individuálne pracovnoprávne spory (§ 316 CSP a nasl.)

Individuálny pracovnoprávny spor je spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov vrátane sporov, ktoré vyplývajú zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisia s individuálnym pracovnoprávnym sporom. Predmetom sporu budú predovšetkým nevyjasnené vzájomné vzťahy podľa Zákonníka práce (napr. neplatnosť skončenia pracovného pomeru, nevyplatená mzda, či náhrada škody spôsobená zamestnancom alebo zamestnávateľom).  

Pre individuálne pracovnoprávne spory sú príslušné súdy:
Okresný súd Bratislava III
Okresný súd Piešťany
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Topoľčany
Okresný súd Ružomberok
Okresný súd Zvolen
Okresný súd Poprad
Okresný súd Košice II
a to vždy pre celý obvod krajského súdu, v ktorom sa vyššie uvedený okresný súd nachádza.

Pri individuálnych pracovnoprávnych sporoch je daná špecifická možnosť zastúpenia -  zamestnanec sa môže nechať zastupovať odborovou organizáciou.

Oproti všeobecnému pravidlu podľa § 160 CSP je posilnená poučovacia povinnosť súdu a súd pri prvom procesnom úkone vo vzťahu k zamestnancovi vhodným spôsobom zamestnanca poučí o možnosti zastúpenia, jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.

Súd môže v takýchto sporoch vykonať aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.  

Ďalší spôsob ako chrániť slabšiu stranu – zamestnanca v sporovom konaní spočíva v tom, že zamestnanec môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej – výslovne sa vylučuje aplikácia ustanovení o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania.

V individuálnom pracovnom spore platí tiež zákaz vydania rozsudku pre zmeškanie v neprospech zamestnanca.

V týchto konaniach súd zásadne nariaďuje pojednávanie. Nariadenie pojednávania nie je potrebné, ak s tým strany súhlasia a neodporuje to účelu zákona.