a

Exekučné konania po novom

NRSR schválila dňa 29.11.2016 rozsiahlu novelu exekučného poriadku, od ktorej si rezort spravodlivosti sľubuje „férovejšie exekučné konania s vyrovnanejším vzťahom medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi aj dlžníkmi“.   K uvedenému má pomôcť najmä pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Výber exekútora bude náhodný a zaradení do neho budú môcť byť iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený.  Náhodný výber exekútora zároveň umožňuje spájať exekúcie vedené proti jednému dlžníkovi u jedného exekútora. To môže priniesť úspory v systéme a zároveň posilniť aj právnu istotu dlžníka. Okrem toho novela zavádza princíp paušálnych nákladov, ktoré budú určené vyhláškou. Náklady na vedenie exekučného konania tak budú predvídateľnejšie aj pre dlžníka, ale aj pre veriteľa v prípadoch neúspešných exekúcií. Obmedzená bude aj výška odmeny pre exekútora. Odmena sa určí ako percento z vymoženej sumy a zároveň nebude môcť presiahnuť výšku vymáhaného nároku.

Exekučné konanie sa začne na návrh podaný oprávneným, pričom návrh na vykonanie exekúcie sa zasiela súdu a nie vybranému exekútorovi, ako tomu bolo doteraz. Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora.

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd prideľuje veci jednotlivým exekútorom náhodným výberom, avšak ak už je proti povinnému vedená exekúcia, každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému.

Novelou sa „zriadil“ jediný exekučný súd v Slovenskej republike, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica.

Exekúcia na majetok právnickej osoby sa zastaví, ak sa do 2,5 roka od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Pri exekúcii na majetok fyzickej osoby je táto lehota 5 rokov. V prípade odkladu exekúcie sa uvedené lehoty predlžujú o dobu odkladu exekúcie.