a

Novela zákona o nadáciách, účinná od 1.5.2018

Upravuje sa § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, ktorý ustanovuje povinnosť nadácie mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak

a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo

b) všetky príjmy nadácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.

 

Toto ustanovenie sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31. decembru 2018.

 

Upravuje sa § 35 zákona o nadáciách, kde dochádza ku zmene termínu pre vypracovanie výročnej správy nadácie a termínu jej uloženia do registra účtovných závierok. Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v lehote určenej správnou radou alebo nadačnou listinou najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Výročná správa sa má následne uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla.