a

Novela zákona o nadáciách, účinná od 1.11.2018

Register nadácií sa mení na informačný systém verejnej správy, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené náležitosti týkajúce sa nadácií, pričom sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.

V § 6 ods. 3 sa rozširuje zoznam listiny, ktoré musia byť k návrhu na zápis nadácie do registra nadácií pripojené o písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi uvedenými v § 11 ods. 2 zákona.
„K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom, písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť a písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 2; pravosť podpisu správcu nadácie na písomnom vyhlásení musí byť úradne osvedčená a výpis z registra trestov správcu nadácie nesmie byť starší ako tri mesiace.“

Podľa § 11 ods. 1 zákona do verejnej časti registra nadácií sa zapisuje:
a) názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
b) verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje,
c) meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a trvalý pobyt (sídlo) zakladateľa,
d) hodnota a predmet nadačného imania s uvedením
1. sumy peňažných prostriedkov,
2. nehnuteľností a ich trhovej ceny určenej znaleckým posudkom,
3. hnuteľných vecí a ich ceny určenej znaleckým posudkom,
4. cenných papierov a ich trhovej ceny,
5. iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom,
e) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu správcu nadácie.

Podľa § 11 ods. 2 zákona do neverejnej časti registra nadácií sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (§ 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z.)
Rozsah údajov o konečnom užívateľovi výhod, zapisovaných do neverejnej časti registra nadácií, je ustanovený vo väzbe na zákon č. 297/2008 Z. z.; ide o  identifikačné údaje osoby konečného užívateľa výhod, resp. údaje definujúce túto osobu ako fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje nadáciu alebo ako fyzickú osobu, v prospech ktorej nadácia vykonáva svoju činnosť, čiže údaje na základe ktorých má táto fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod v nadácii.

Uvedený zápis však nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

V zmysle prechodného ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 je nadácia, ktorá vznikla do 31. októbra 2018, je povinná do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom od 1. novembra 2018.